Kompletní údaje o naší společnosti:
Flagship Communications Ltd, odštěpný závod
IČ: 03999333, DIČ: CZ683720544
se sídlem Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, ČR

Čestně prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního
důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného
souhlasu, dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů – pro naplnění
těchto účelů:
• Poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně
potřebujeme k plnění smlouvy.
• Vedení účetnictví – Jste-li náš klient, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových
dokladů.
• Zasílání informačních emailů – Vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a
kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého oslovení – zasílání informačních
sdělení. Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Newslettery vám zasíláme pouze na
základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
• Fotografická dokumentace – fotografie z workshopů a školení.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Pokud si nepřejete být na fotografiích, které dáváme na naše sociální sítě či web, prosím, napište nám na: info@flagship.cz.

Cookies
Při procházení webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a
přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť
věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby a web vytvořit tak, aby byl pro
vás komfortnější.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu, který udělíte
na webové stránce. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání
osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická
a organizační opatření (ve fyzické podobě, v rámci vnitřních procesů), která zamezují zneužití,
poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních
zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací
zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Je
to poskytovatel následující platformy:
• Mailchimp: Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či
zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém
případě budeme při výběru na zpracovatele klást maximálně možné nároky na
zabezpečení a kvalitu zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto
práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@flagship.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě
30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah
osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel
zpracování pro zasílání informačních a obchodních sdělení.) Máte právo na přenositelnost,
pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. V takovém případě budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě v minimální lhůtě 30 dnů. Máte právo na výmaz (být zapomenut).
Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe, ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné
pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Newslettery a e-maily vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud klientem
ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše
osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018.
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z webu.