Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

ESG ratingy: Jak se v nich vyznat?

Vzhledem k tomu, jak rychle se rozvíjí udržitelné investování a pod jakým drobnohledem se ocitají firemní výsledky v oblasti ESG, stávají se ratingy udržitelnosti od externích hodnotitelů široce používaným nástrojem pro srovnání různých podniků jak ze strany investorů, tak ze strany dalších zúčastněných stran. Na rozdíl od úvěrových ratingů se však ratingy pro oblast ESG značně liší v závislosti na jejich poskytovateli a použité metodice. Než se tedy vydáte na cestu za požadovaným ESG skórem, měli byste se nejprve seznámit s odlišnými mechanismy hodnocení a pochopit, co se od vás bude očekávat v závislosti na tom, jaký ESG rating absolvujete.

Co je smyslem ESG ratingu?

Nejprve je třeba říci, že běžná mylná představa o ratinzích ESG se týká toho, co takové hodnocení skutečně reflektuje. Mnohé může překvapit, že ratingy ESG se primárně zaměřují na exponovanost podniku ve vztahu k významným environmentálním a sociálním rizikům a na jeho schopnost tato rizika řídit. Ratingy nám mohou pomoci identifikovat firmy, které jsou finančně dlouhodobě udržitelné tváří v tvář environmentálním, sociálním a správním výzvám. Nemusí však nutně měřit dopad firmy (pozitivní či negativní) na planetu a společnost. Jako například v případě MSCI, jednoho z předních zpracovatelů ESG ratingů, který zdůrazňuje svou orientaci na hodnocení finančně relevantních ESG rizik a příležitostí.
To neznamená, že by ESG ratingy nebyly cenným nástrojem. Odhalují informace, které tradiční finanční posudky obvykle nezachycují. Ratingy ESG pomáhají interpretovat komplexní údaje a porovnávat více různých atributů tím, že na konci celého procesu posouzení poskytují jednotné srovnatelné skóre. Investoři, správci aktiv, finanční instituce a další mohou využívat ratingy ESG k informovanému rozhodování a k pochopení rizik i příležitostí spojených s konkrétním podnikáním. Vzhledem k tomu, že zainteresovaní hráči požadují od podniků větší odpovědnost a transparentnost, může hodnocení ESG pomoci podnikům identifikovat kritické oblasti, na které je třeba zaměřit své úsilí s cílem zlepšit výkonnost v oblasti ESG, přilákat nové talenty hledající společensky odpovědného zaměstnavatele, podpořit svou veřejnou image a také zlepšit marketingovou komunikaci v oblasti udržitelného rozvoje.

Složky ESG ratingu a metodologie

Jak již název napovídá, ESG ratingy posuzují výkonnost firmy ve třech hlavních rozměrech – environmentálním, sociálním a správním (Governance).
  • Environmental: V rámci environmentální složky ratingy analyzují faktory, jako je např. implementace environmentálních politik, měření emisí uhlíku, spotřeba vody, nakládání s odpady, opatření na ochranu biodiverzity apod.
  • Social: Sociální odpovědnost spadá do oblasti, která může zahrnovat např. práva zaměstnanců, zásady odměňování, hodnocení zdravotních rizik, opatření na ochranu bezpečnosti, diverzitu a inkluzi, rovné příležitosti atd.
  • Governance: Faktory správy a řízení zahrnují např. diverzitu představenstva, organizační strukturu, protikorupční a protiúplatkářská opatření, postupy pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowing), kybernetickou bezpečnost atd.
Toto je jen pár příkladů, většina ESG ratingů zohledňuje desítky či stovky kritérií. Ačkoli hodnotitelé sledují společný cíl – poskytnout přehled o kvalitě firemních ESG praxe- způsoby, jakými dospívají ke svým výsledkům, se ubírají značně odlišnými směry.

Rozmanitost kritérií

Obecně lze říci, že ratingové procesy běžně zahrnují tyto klíčové činnosti – analýzu materiality, sběr dat a nakonec samotné bodování.
  1. Nejprve je třeba určit, které faktory jsou pro hodnocenou společnost relevantní, a to na základě odvětví a oboru působnosti, jakož i podle velikosti, lokality a dalších relevantních parametrů.
  2. Informace se běžně shromažďují z více zdrojů. Základním z nich je obvykle samotná organizace (její interní směrnice, externí zprávy, finanční výkazy, etické kodexy atd.) Další data lze získat z veřejných databází, médií nebo od kontrolních orgánů. Chybějící informace lze dopočítat pomocí statistických modelů a kvalifikovaných odhadů.
  3. Nakonec jsou spočítány konečné výsledky. Ratingové skóre je obvykle uváděno na bázi čísel nebo písmen a odráží (absolutní nebo relativní) ESG riziko či výkonnost hodnocené společnosti.
Zde však narážíme na hlavní háček. Poskytovatelé ratingu ESG používají své vlastní specifické metodiky, mísí kvantitativní i kvalitativní analýzy, a to vše vede ke značným rozdílům ve finálním výsledku.

Složitý svět ratingových agentur

Nedávná studie vědců z MIT Sloan identifikovala tři hlavní příčiny rozdílného posuzování ESG – měření, rozsah a váhu jednotlivých atributů, z nichž se skládá konečné skóre. Vyšlo jim, že průměrná korelace mezi šesti ratingy ESG se pohybuje okolo 0,61. Pro porovnání uvádějí korelaci mezi vedoucími úvěrovými ratingy od Moody's a S&P, která se rovná 0,99. Výsledky úvěrových ratingů jsou si tedy mnohonásobně podobnější bez ohledu na jejich zpracovatele. Studie došla k závěru, že největší odlišnost je způsobena nesouladem v měření – to znamená, že ratingové agentury měří stejný atribut pomocí různých ukazatelů. Studie prokázala, že odlišnost výsledků nevzniká jen na základě rozdílných definic posuzovaných oblastí, ale zásadním rozdílem v podkladových datech a v informacích použitých danými analýzami. Proto je pro správné pochopení výsledků nutné vědět, jak jsou podkladová data pro jednotlivé ESG ratingy generována.
S ohledem na tuto skutečnost není až tak překvapivé, jak mohou různí hodnotitelé dospět k nápadně odlišným výsledkům (např. jako v případě společnosti Tesla). Další kritika ratingů ESG pramení také z nařčení, jakým způsobem tato srovnání umožňují greenwashing. Firmy se mohou honosit dobrým ESG skóre, aniž by ve skutečnosti dosahovaly nějakých hmatatelných úspěchů. (Více o válce proti greenwashingu v našem článku týkajícím se směrnice o ekologických tvrzeních.)

Nová evropská regulace poskytovatelů ESG ratingů

Vzhledem k tomu, že ratingy ESG hrají významnou roli v investičním rozhodování, stali se jejich poskytovatelé mocnými subjekty. Mezi přední ratingové společnosti dnes patří např. MSCI, S&P Global ESG, ISS-ESG, Refinitiv, Sustainalytics, nebo EcoVadis (ratingu EcoVadis budeme věnovat samostatný článek, sledujte nás!).
Vzhledem k nepřebernému množství ESG žebříčků a existujícím nejasnostem okolo jejich výpočtů rozpoznala EU potřebu se tímto problémem zabývat. Pro zlepšení spolehlivosti a srovnatelnosti ratingů ESG je na stole návrh nového nařízení, jehož cílem není konsolidovat jednotlivé metodiky, ale celkově zvýšit ratingovou transparentnost a integritu.
Hlavními body projednávaného návrhu jsou:
  • Bude požadováno, aby poskytovatelé ratingů ESG získali pro svou činnost povolení od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). A to včetně ratingových agentur situovaných mimo EU;
  • Povinné zveřejňování informací o používaných metodikách a jejich každoroční přezkoumání;
  • Aby se zabránilo potenciálnímu střetu zájmů, poskytovatelé ratingů ESG nemají mít možnost nabízet poradenské služby, úvěrové ratingy, vyvíjet investiční činnosti apod;
  • Možné budou výjimky pro menší poskytovatele ratingů.
Celkově vzato, ratingové agentury nemusí měnit způsob svých výpočtu, musí však o svých metodikách podávat velmi podrobné zprávy. S ohledem na legislativní postup a nadcházející volby v EU však bude konečné nařízení pravděpodobně platit nejdříve na začátku roku 2025.

Kudy kam? Začněte s ESG ratingem

Proč potřebuji rating ESG?

Přestože se jedná o složitou problematiku, rating ESG vám může výrazně pomoci posoudit připravenost vaší společnosti čelit výzvám ESG. V první řadě byste si měli ujasnit, proč vlastně chcete rating ESG podstoupit. Snažíte se přilákat investice? Požadují to vaši partneři v dodavatelském řetězci? Začínáte s oblastí ESG a doufáte, že budete lépe schopni posoudit, na co zaměřit svou energii? Jasná představa vám pomůže efektivně nastavit svá očekávání a následně co nejlépe využít dosažené výsledky.

Co si promyslet?

Další důležité otázky, které si musíte položit, se týkají velikosti vaší společnosti, odvětví, ve kterém působíte, zdrojů, které můžete investovat do plánování a přípravy na hodnocení (nejen z hlediska finančních zdrojů, ale také znalostí, času a lidského kapitálu), současného stavu snah o udržitelnost ve vaší společnosti a také údajů o ESG, které máte k dispozici... a to je jen několik příkladů. Proces ESG ratingu je komplexní metoda a ke shromáždění všech relevantních informací budete potřebovat plnou podporu svého týmu a kolegů. Pokud nezapojíte všechny kolegy s relevantními znalostmi z jednotlivých oblastí, můžou přijít vaše snahy dosáhnout dobrého skóre vniveč.

Jak se připravit?

Při výběru konkrétního poskytovatele se zajímejte především o metodiku, kterou používá, o oblasti, které považuje za klíčové, a o druh dokumentace, kterou po vás bude vyžadovat. Některá hodnocení, například EcoVadis, jsou vhodnější pro malé a střední podniky, neboť přizpůsobují své formuláře na míru podle velikosti firmy. Pokud jste někdy uvažovali o získání certifikace, jako je ISO, podání přihlášky do SBTi nebo připojení se k UN Global Compact, nyní je vhodná chvíle, protože i tyto iniciativy hrají roli při posuzování kvality ESG aktivit. Před podáním žádosti se snažte shromáždit dopředu co nejvíce informací, protože procedura hodnocení má obvykle určitý časový limit a určitě se nechcete dostat pod zbytečný časový tlak při hledání klíčových dokumentů. Štěstí přeje připraveným.
Jste připraveni se pustit do práce? Chcete pomoci s přípravami na ESG rating? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem
Následující článek: Jak se nejlépe připravit na hodnocení EcoVadis? JIŽ BRZY

Resources:

(Image by Freepik)