Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Management uhlíkové stopy: od teorie k praxi

V 21. století se změna klimatu a globální oteplování staly kritickými výzvami, které nutí podniky, aby změnily svou provozní strategii a upřednostnili udržitelný přístup. Klíčovou součástí tohoto posunu je management uhlíkové stopy v rámci ESG strategie, která zahrnuje měření a snižování emisí skleníkových plynů, jež podniky vypouštějí.

Současná klimatická krize, charakterizovaná stoupající hladinou moří, extrémními výkyvy počasí a narušením ekosystémů, je z velké části způsobena právě těmito emisemi. Management uhlíkové stopy proto není jen aktivita, která vede ke zmírňování dopadů na životní prostředí, je to klíčová obchodní strategie. Podniky, které monitorují a snižují své emise uhlíku, mohou přispět ke globálnímu boji proti změně klimatu a zároveň zlepšit provozní efektivitu, ušetřit náklady a zlepšit svou pověst.

Cílem tohoto článku je zdůraznit význam managementu uhlíkové stopy tváří v tvář globálnímu oteplování a poskytnout podnikům praktický přístup k tomuto komplexnímu, ale přínosnému úkolu.

Proč se zajímat o management uhlíkové stopy jako součást ESG strategie?

Předním důvodem je legislativa CSRD, která již nyní vyžaduje, aby největší firmy s počtem zaměstnanců nad 250 či obratem nad 40 milionů EUR reportovali svou stopu. Vedlejší dopad bude i na menší firmy, které jsou jejich dodavateli, a po který bude očekáváno dodání dat o jejich stopě.
Analýza a redukce uhlíkové stopy je také úzce spojena s mitigačními a adaptačními opatřeními, která pomáhají firmám snižovat rizika plynoucí z globálního oteplování. Mitagace zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů s cílem zabránit dalším změnám klimatu, zatímco adaptace se zaměřuje na přizpůsobení firemních strategií a činností tak, aby se vyrovnaly s dopady změny klimatu a snížily způsobené škody.
Sloučením těchto dvou strategií mohou podniky účinně řídit svou uhlíkovou stopu a zvládat výzvy, které změna klimatu pro jejich organizaci přináší. Management uhlíkové stopy také pomůže firmám zefektivnit nákupy a zadávání veřejných zakázek, zvýšit finanční úspory spojené s efektivitou a zlepšit firemní reputaci v očích stakeholderů.

Jak začít měřit uhlíkovou stopu?

Jedním z hlavních pilířů managementu uhlíkové stopy je její měření. Obecně jde o „kompletní set skleníkových plynů (GHG) vypuštěných přímo i nepřímo jednotlivci, událostmi, organizacemi či produkty, vyjádřen jako ekvivalent oxidu uhličitého (CO2e)“ [zdroj]. Tento ekvivalent zahrnuje 7 hlavních skleníkových plynů a pomáhá tvořit sjednocenou metriku pro měření.
Měření uhlíkové stopy má několik kroků:

1 Nastavení cílů organizace

Nastavení cílů měření stopy a jejího managementu zahrnuje zhodnocení rizik a příležitostí a analýzu legislativy, která reportování stopy v některých případech vyžaduje.

2 Nastavení metodologie

Hlavní dvě metodologie jsou ISO 14064-1 a GHG protokol - vyberte pouze jednu a tou se řiďte. Každá má své kategorie započítávání jednotlivých položek a dílčí pravidla, která určují co se započítává a jak. V praxi je však celková stopa v těchto dvou přístupech stejná. Další uznávanou metodologií je také PAS 2060, která je nezbytná pro uhlíkovou neutralitu a jako jediná nastavuje přesná pravidla pro její docílení.
Berte také ohled na obecná pravidla reportování uhlíkové stopy, která jsou založená na relevanci započítaných položek, jejich kompletnosti, konzistenci, transparentnosti a přesnosti. Tyto kroky jsou především důležité pro audit. Přidělte role v rámci organizace – odpovědnost za sběr dat, strategii, výpočet, potvrzení, kontrolu, analýzy a podobně.

3 Nastavení hranic uhlíkové stopy přímo spojených s firmou

Zde existují tři možné přístupy: měření dle vlastnického podílu, finanční kontroly či operační kontroly nad emisemi. Tento krok je dobré konzultovat s poradcem, který Vám poradí, jakou cestou se vydat.

4 Nastavení scopes

Zde se bavíme především o známých „Scopes“, které definuje GHG protokol.
  • Scope 1 jsou přímé emise a propady (např. ukládání uhlíku) společnosti (zjednodušeně řečeno vše co se děje pod vaší střechou mimo energií).
  • Scope 2 jsou hlavně nakupované energie, plyn a teplo.
  • Scope 3 jsou nepřímé emise společnosti – od vašich nákupů a dodavatelů až po produkty, které zákazníci využívají.
Přestože řada firem zatím reportuje jen Scope 1 a 2, nová legislativa CSRD bude vyžadovat reportování i scope 3 od roku 2024, zahrnutí všech třech oblastí emisí je nezbytné pro efektivní management uhlíkové stopy.

5 Zdroje dat a jejich sběr

Sběr dat je potřeba nastavit co nejdříve. Většina společností data nesbírá, a proto jejich sběr není možný okamžitě. Aby byl sběr dat přesný, jeho nastavení může trvat i několik let - vzhledem k přípravě dotazníků pro dodavatele, sběru dat od dodavatelů, nových přístupů k měření a podobně. V rámci sběru dat je totiž třeba velké množství informací, které nejsou běžně dostupné. Dobré nastavení sběru dat je základem pro úspěch a šetří nejvíce času.

6 Výpočet uhlíkové stopy

Pro tento krok je důležité pracovat s expertem. Jednotlivé položky mají různé emisní faktory, dle kterých se uhlíková stopa počítá. Emisních faktorů jsou desítky tisíc a jejich výběr není jednoduchý. Pro základní položky jako jsou emise spojené s energiemi existuje však spousta zdrojů emisní faktorů a mohou sloužit jako začátek.

Ideální přístup k managementu uhlíkové stopy

  • Správně nastavte strategii managementu uhlíkové stopy a sběr dat
  • Nebojte se nastavit si ambiciózní cíle. Vždy je lepší nastavit vyšší cíl a nesplnit ho celý, než si nastavit příliš snadné cíle, které nemotivují společnosti k inovacím.
  • Snažte se započítat vše. Uhlíková stopa společnosti se skládá z tisíců položek. Je dobré začít od největších, nejpočetnějších, pravidelných či nejvýznamnějších položek a postupně seznam rozšiřovat.
  • Ujistěte se, že váš cíl je opravdu celofiremní a nevzešel s individuální iniciativy, a že je do managementu uhlíkové stopy primárně začleněn management firmy, včetně toho nejvyššího.
  • Minimalizujte uhlíkové offsety a zaměřte se na udržitelné snižování a redukci emisí

Pozor na greenwashing

Firmy mají často tendenci nastavovat nereálné cíle jako “uhlíkově neutrální do 5 let” nebo “net zero do 2030”, aby je pak mohly komunikovat skrze marketing a PR. Ale ke komunikaci bez greenwashingu je zapotřebí mít jasné, interně sladěné cíle podložené věrohodnými údaji. S příchodem nové směrnice EU o greenwashingu bude společnosti muset transparentně sdělovat své cíle v oblasti snižování emisí uhlíku a zdůrazňovat své výpočty.
Například tvrzení o uhlíkové neutralitě jsou nepřípustná, pokud je neutrální pouze část operací nebo výrobků. Pokud firmy nemají jasná data, nastavenou strategii a nezávislý audit, neměly by mluvit o uhlíkové neutralitě či nulových emisích. Pokud firma označuje produkt jako uhlíkově neutrální, měl by být spočítán dle PAS 2060, stavěného na neutralitu.

Nová obchodní strategie pro udržitelnost a odolnost firem

Je stále zřejmější, jak zásadní význam má management uhlíkové stopy pro udržitelné a odolné fungování firem v 21. století. V sázce je mnoho - už se nejedná jen o ziskovost a ekonomické přežití, ale o přežití naší planety. Management a snižování uhlíkové stopy není jen etickou povinností; je to základní podnikatelská strategie, která podporuje provozní efektivitu, úsporu nákladů a management reputace.
Tváří v tvář zrychlujícím se změnám klimatu je nutné, aby podniky zvýšily své úsilí v oblasti měření, monitorování a snižování emisí uhlíku. To je výzva k akci pro každou organizaci. Pasivní přístup není řešením. Legislativní požadavky se zpřísňují, očekávání zainteresovaných stran rostou a rizika spojená s nečinností se stupňují.
Nezapomeňte, že nejde o to, aby vše bylo dokonalé na první pokus. Udržitelnost je cesta, která vyžaduje neustálé učení, přizpůsobování a zlepšování. Začněte s tím, co můžete měřit, a pak postupně rozšiřujte svůj záběr podle toho, jak rostou vaše kapacity. A co je nejdůležitější - usilujte o skutečné, hmatatelné snížení emisí, ne na carbon offsetting.
Máte zájem o pomoc s výpočtem uhlíkové stopy pro vaši společnost? Obraťte se na naše experty.

(Image by frimufilms on Freepik)