Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Biodiverzita v globálním kontextu: Co to znamená pro váš byznys?

Pravděpodobně jste se již setkali s pojmem biodiverzita. Možná se ale ptáte: Co to má společného s mým podnikáním? Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o tom, jaká rizika úbytek biodiverzity představuje pro vaši společnost, a o tom, jak se s ní vypořádat.
Kromě toho doporučujeme přečíst si náš předchozí článek "Proč je „E“ v ESG tak důležité?”, který poskytuje vhled do toho, jak environmentální aspekty zapadají do celkové strategie udržitelnosti.

Cílem 15. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, známé především jako COP15, bylo stanovit aktualizovaný globální plán ochrany světových přírodních zdrojů. Na rozdíl od COP27 (Konference OSN o změně klimatu), která se konala dříve v roce 2022, se na COP15 v rámci plánu na zajištění udržitelnosti přírodních zdrojů diskutovalo především o ochraně světových rostlinných a živočišných druhů.
Výsledkem těchto jednání COP15 je tzv. Globální rámec pro biodiverzitu. Jedná se o nový dokument, který nahrazuje Strategický plán pro biologickou rozmanitost z let 2011-2020. Rámec zahrnuje čtyři globální cíle pro rok 2050 a 23 cílů zaměřených na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti.

Jaký význam má biologická rozmanitost v podnikání?

Biodiverzita je pro naši ekonomiku životně důležitá. A protože na ní závisí přibližně 50 % celosvětového HDP, je tento problém zařazen mezi čtyři největší globální rizika pro příštích deset let, jak uvádí nejnovější zpráva Světového ekonomického fóra Global Risks Report 2023. Biologická rozmanitost má zásadní význam pro zmírnění celosvětových negativních ekonomických externalit a zároveň přímo souvisí s úpadkem dalších aspektů životního prostředí. Její rychlý úbytek povede k novým nemocem (neboť současné ekosystémy regulují jejich přenos), poklesu výnosů plodin, zhoršující se kvalitě vody a jejímu nedostatku, konfliktům, závažným přírodním katastrofám a k celkovému dramatickému poklesu blahobytu na celé planetě.

Hlavní rizika

Úbytek biologické rozmanitosti představuje pro podniky tři hlavní rizika.
  1. Mnoho podnikatelských činností je přímo závislých na přírodě. Zemědělství, lesnictví, těžební a výrobní odvětví jsou závislá na přírodních zdrojích a zvýšená nestabilita v jejich dodavatelském řetězci povede k významné nestabilitě.
  2. Podniky mohou být závislé na dalších funkcích biodiverzity, i když nejsou přímo závislé na přírodních zdrojích. Úbytek biologické rozmanitosti bude představovat významná finanční rizika pro podniková aktiva v důsledku přírodních katastrof, narušení trhu nebo ztráty obchodních příležitostí v důsledku událostí v nejvíce postižených oblastech a odvětvích.
  3. Všechny podniky jsou součástí širšího socioekonomického prostředí, v němž se budou stále častěji objevovat reputační rizika, legislativní tlaky, změny chování spotřebitelů nebo žaloby související s přírodními riziky.
Není tedy divu, že se biodiverzita stává stále tíživějším tématem mezi firmami i regulačními orgány. Nové legislativní rámce, jako je zákon o obnově přírody, budou od podniků vyžadovat přesné, měřitelné plány a opatření, jak reflektovat a řešit otázky biologické rozmanitosti. To se netýká pouze EU. Globální rámec pro biologickou rozmanitost bude vyžadovat, aby vlády zajistily, že podniky budou zveřejňovat svá rizika a závislosti na biodiverzitě na mezinárodní úrovni.

Zásadní překážka

Rizika a dopady související s biologickou rozmanitostí a přírodou jsou pro většinu podniků nové. Firmy často ani nedokážou určit, jakou roli hraje biodiverzita a s ní související rizika v rámci jejich činnosti. Důvodem je obvykle to, že většina těchto problémů zasahuje spíše jejich dodavatelské řetězce, daleko od vlastních sídel a provozů. Například maloobchodní prodejci potravin se sice často zaměřují na ochranu volně žijících živočichů v okolí svých prodejen, ale většina jejich dopadů leží na orné půdě, odkud pocházejí suroviny pro jimi prodávané potraviny. Jejich dodavatelé však při honbě za co nejnižší cenou tyto problémy často ignorují, protože zásahy často vedou ke zvyšování nákladů a snížení efektivity výroby.
K výrazné změně může dojít pouze za předpokladu spolupráce v celém hodnotovém řetězci. Obvykle však existuje jedna velká překážka - skryté náklady negativních ekonomických externalit, a ty mohou být rozsáhlé.
Uveďme příklad zemědělského sektoru - v České republice se odhaduje, že roční náklady na škody spojené s erozí zemědělské půdy se rovnají zhruba čtvrtině všech příjmů ze zemědělské produkce místní rostlinné výroby. Pokud by zemědělské podniky chtěly tyto negativní dopady svých aktivit odstranit, množství peněz, které by na to musely investovat, by mohlo výrazně snížit jejich zisky. Pokud by zemědělci tyto investiční náklady promítly do nárůstu cen vyprodukovaných potravin, vedlo by to k rozsáhlým společenským důsledkům a finančním ztrátám prodejců potravin.
To však neznamená, že se toto odvětví nemůže změnit. Často je to spíše otázka běžné praxe než technologie a vybavení. Mnohá řešení umožňují prevenci ekologických dopadů s malými náklady. V případě zemědělské produkce mohou zemědělci změnit svůj obvyklý a zavedený přístup takovým způsobem, jenž bude stejně nákladný a zároveň povede ke snižování škod. Jedná se například o budování přírodních zábran na polích s vyššími svahy, zvyšování obsahu organické hmoty v půdě nebo používání techniky pěstebních pásů.
Tyto změny často vedou ke zvýšení produktivity, čímž lze financovat nákladnější metody zmírňování ekologických škod. Pro dokreslení celého obrazu se však mnoho zemědělců rozhodne neinvestovat čas a prostředky do těchto zlepšení kvůli nejistotě na trhu. Jedná se o dlouhodobé závazky, ke kterým se mnoho zemědělců nechce upsat kvůli panující nejistotě na straně poptávky. Svou roli hraje jak nedostatek času a znalostí, tak také nezájem ze strany odběratelů, kteří často nenabízejí kompenzace za produkty s nižšími negativními dopady na životní prostředí.

Kde začít?

Začněte analyzovat své dodavatelské řetězce. Jak se vyrábí zboží, které kupujete, a odkud pochází?
Spolupracujte se svými dodavateli a zjistěte původ využívaných surovin. Nemusíte to dělat u všeho, co nakupujete. Zaměřte se na hlavní prvky a začněte se zabývat jejich hodnotou a množstvím, abyste určili nejpodstatnější položky a materiály. Roli může hrát jak samotná surovina, tak její původ. Zatímco například evropské a dobře regulované certifikované zdroje mohou mít pozitivní vliv na přírodu, papír z tropických deštných pralesů může způsobovat závažnější dopady než vaše firemní automobily.
Po analýze dodavatelských řetězců se podívejte na potenciální rizika a vlivy spojené se získáváním daného zboží. Nakonec se věnujte metrikám a cílům, definujte způsob, jakým můžete snížit svůj dopad na biodiverzitu, a začněte sledovat vývoj své činnosti v čase.
Inovace, opatření a investice v oblasti související s přírodou představují významnou obchodní příležitost. Mohou vést k důležitému vývoji produktů, inovacím, efektivitě dodavatelského řetězce, zlepšení sociálního kapitálu, udržení a přilákání talentů a celkově ke zlepšení image.
A nezapomeňte - pokud si nejste jisti, kde začít, jsme zde, abychom vám pomohli. Kontaktujte nás.

(Image by macrovector on Freepik)