Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Reality a nemovitosti

Vítejte v našem seriálu článků ESG deep dive, který upozorňuje na kritické dopady hlavních obchodních odvětví na lidi a životní prostředí.

Každý den potřebujeme postavit 96 000 nových, cenově dostupných příbytků, abychom mohli ubytovat přibližně 3 miliardy lidí, kteří budou do roku 2030 potřebovat přístup k odpovídajícímu bydlení. Realitní sektor hraje zásadní roli v uspokojení této poptávky tím, že staví dostupné, udržitelné a bezpečné možnosti bydlení pro jednotlivce a rodiny. Přístup k bezpečnému a zajištěnému bydlení je základním lidským právem a realitní sektor pomáhá toto právo naplňovat.
S nárůstem populace se rozrůstá i realitní sektor. Ale na jeho postupy a procesy doplácí životní prostředí, neboť stavebnictví a stavební činnost jsou zodpovědné za 40 % celosvětových emisí skleníkových plynů.
Aby se zmírnily negativní dopady na životní prostředí a společnost, jako je vysídlování a gentrifikace, znečištění, vykořisťování pracovníků a nebezpečné pracovní podmínky, je třeba zavést politiky a předpisy, které zajistí, že realitní sektor bude společnosti skutečně prospěšný.
Největší dopady realitního sektoru vidíme v těchto oblastech:

Nedostupnost

Jedním z nejvýznamnějších negativních dopadů nemovitostí na život lidí je nedostupnost bydlení. V EU-27 vzrostly ceny nemovitostí v letech 2015-2021 v průměru o téměř 40 %. Česká republika patří k nejméně dostupným trhům s bydlením v Evropě - na pořízení bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je potřeba 15,34 průměrných hrubých ročních platů.

Gentrifikace

Proces gentrifikace může mít negativní dopad na život lidí, zejména těch z marginalizovaných komunit. Gentrifikace znamená renovaci nebo vylepšování čtvrti, což vede ke zvyšování hodnoty nemovitostí, cen nájemného a vytlačování dlouhodobých obyvatel. Různé studie mluví o 'zelené gentrifikaci', kde se projevují nerovnosti na základě rasy a třídy, pokud jde o přístup k zeleným plochám a zelené infrastruktuře. Tento dopad je významný, protože může vést ke ztrátě identity komunity, kulturnímu vytěsnění a socioekonomické nerovnosti.

Zdravotní rizika

Realitní průmysl může mít také negativní dopady na zdraví lidí. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že znečištění vzduchu v interiérech má na svědomí 2,7 % celosvětové zátěže nemocemi a 3,8 milionu úmrtí ročně. Úroveň znečištění v interiérech je v mnoha případech vyšší než ve venkovním prostředí.

Zneužívání pracovní síly

Realitní průmysl je spojován s vykořisťováním pracovních sil a porušováním lidských práv, zejména v rozvojových zemích. Zpráva Business & Human Rights Resource Centre zjistila, že pracovníci ve stavebnictví jsou často vystaveni nízkým mzdám, dlouhé pracovní době a nebezpečným pracovním podmínkám.

Uhlíková stopa

Většina hlavních ekonomik zaznamenala v roce 2021 oživení stavebních aktivit na úroveň před pandemií. Se znovuotevřením pracovišť, kde se normou se stala hybridní práce, se zvýšila i energetická náročnost budov. V mnoha rozvíjejících se ekonomikách se navíc zvýšilo využívání fosilních plynů v budovách. V důsledku toho se poptávka po energii v budovách zvýšila přibližně o 4 %, což je nejvyšší nárůst za posledních deset let. To vedlo k rekordně vysokým emisím CO2 z provozu budov ve výši přibližně 10 GtCO2 , což je o 5 % více než v roce 2020 a o 2 % více než předchozí maximum v roce 2019.

Odlesňování

Výstavba nových budov často vyžaduje kácení půdy, což vede k odlesňování.Ve městech je odlesňování v důsledku městské zástavby závažným problémem, který vede nejen ke ztrátě biotopů pro volně žijící živočichy, erozi půdy a zvýšení emisí skleníkových plynů, ale také k vytváření tepelných ostrovů a zvyšování znečištění. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) bylo za posledních 50 let zničeno přibližně 18 % amazonského deštného pralesa a dalších 17 % bylo degradováno v důsledku lidských činností, jako je odlesňování.

Produkce odpadu

Stavebnictví produkuje značné množství odpadu. Podle Evropské komise tvoří stavební a demoliční odpad přibližně 25-30 % veškerého odpadu vyprodukovaného v EU. Tento dopad je významný, protože stavební odpad často končí na skládkách, což přispívá ke zhoršování životního prostředí. Kromě toho je výroba stavebních materiálů, jako je cement a ocel, energeticky náročná, což přispívá k emisím skleníkových plynů.

Spotřeba vody

Realitní průmysl spotřebovává značné množství vody, zejména v regionech, kde je nedostatek vody problémem. Evropské budovy jsou zodpovědné za přibližně 35 % celkové spotřeby vody. Aby se tento dopad zmírnil, musí realitní průmysl upřednostňovat udržitelné vodohospodářské postupy, jako je recyklace vody a sběr dešťové vody.
Pokud se chcete dozvědět více o konkrétních dopadech a rizicích ESG ve vašem odvětví a o důležitých připravovaných právních předpisech, které ovlivní organizace v této oblasti, kontaktujte nás. Můžeme vypracovat přehledovou analýzu a prodiskutovat klíčové oblasti ESG, na které by se vaše firma měla zaměřit.

V případě zájmu např. o výpočet uhlíkové stopy se podívejte na seznam našich nabízených služeb.

(Image by macrovector on Freepik)

Sector Deep Dive