Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

GRI vs. ESRS - Soulad či rozpor?

Má smysl psát nefinanční reporty podle standardů GRI, když vyšly nové standardy ESRS pro povinné vykazování v rámci EU? Jak si nyní stojí GRI a jsou jejich standardy v souladu s novou legislativou CSRD?
Evropská komise schválila finální verzi nových evropských standardů vykazování udržitelnosti (ESRS) 31. července 2023. Tyto standardy budou od roku 2024 povinné pro řadu firem v Evropské unii, a pokud pro vás povinné nebudou, bude dobré se jimi řídit už kvůli porovnání s best practice či požadavkům bank, investorů a velkých zákazníků.
Pokud jste dosud vykazovali nefinanční informace podle mezinárodních standardů GRI, co dělat? Je ESRS úplně nový systém s jinými daty, nebo se jedná o to samé? V současnosti tyto dva rámce porovnáváme a můžeme vás rovnou uklidnit - nemusíte se obávat převratných změn. ESRS totiž vychází přímo z GRI, byť jsou mnohem podrobnější.

Soulad ESRS a GRI

GRI (Global Reporting Initiative) jsou stále nejpoužívanějšími mezinárodními standardy v oblasti reportingu udržitelnosti a využívá je většina velkých společností nejen v EU, ale i na celém světě. ESRS (European Sustainability Reporting Standards) se chtějí stát komplexním standardizačním systémem, který klade důraz na vzájemnou závislost mezi sociálními, environmentálními dopady a dopady na řízení (Governance), tedy kompletním ESG.
Aby byla zajištěna co nejvyšší míra shody mezi jednotlivými standardy, GRI spolupracovala s EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) na vývoji ESRS, které vstoupí v platnost příští rok. Standardy jsou tak velmi podobné a díky spolupráci došlo i ke sjednocení pohledu na vykazování materiality (významnosti) témat. GRI původně vnímalo jen jednosměrnou materialitu, tedy dopady firmy na své okolní prostředí a její lidi, aktualizované standardy GRI již podporují zavedení dvojí významnosti. ESRS od počátku staví na dvojité materialitě, která zkoumá jak dopady pocházející z firmy ven na okolní prostředí, tak dopady působící ze světa na společnost, např. v rámci finančních či reputačních rizik. Rozdíl mezi standardy ESRS a GRI tedy spočívá spíše v metodě a detailnosti přístupu k vykazování než v používaných ukazatelích.
EFRAG a GRI v současnosti plánují kroky k podpoře spolupráce i do budoucna. Obě organizace chtějí zejména zjednodušit procesy vykazování prostřednictvím digitální taxonomie a systému „digitálního označování“ (digital tagging) pro své příslušné standardy.
Na veřejném zasedání 23. srpna 2023 bylo schváleno prohlášení o interoperabilitě (součinnosti) ESRS s GRI standardy, v němž se uznala vysoká míra podobnosti a možnost vykazujících subjektů podle ESRS vykazovat s odkazem na GRI.

Nejčastěji kladené otázky ohledně souladu ESRS a GRI

1 Jaký má význam ESRS a směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD) pro standardy GRI v Evropě?

Organizace EFRAG potvrdila, že standardy ESRS jsou v maximální možné míře v souladu se standardy GRI. Pro všechny společnosti, které dosud reportovaly dle standardů GRI, to znamená, že jsou na vykazování dle ESRS dobře připravené a mohou využít své stávající postupy vykazování.
ESRS bude po společnostech vyžadovat, aby podávaly zprávy o všech svých významných dopadech, rizicích a příležitostech. V případech, kdy témata nebo dopady nejsou v ESRS zahrnuty v plném rozsahu, umožní využití výkaznictví podle GRI podnikům vyplnit mezeru, aby splnily požadavky na zveřejňování.

2 Existují rozdíly mezi vykazováním podle standardů ESRS a GRI?

Mezi globálními standardy GRI zaměřenými na dopad a standardy ESRS zaměřenými na dvojí materialitu, jak předepisuje CSRD, určité rozdíly existují. Dle skupiny EFRAG, ESRS jsou tam, kde je to možné, plně v souladu s GRI. V zásadě mají také společný cíl vytvořit komplexní systém podávání zpráv, který zvyšuje transparentnost a dialog mezi společnostmi a jejich zainteresovanými stranami.
ESRS ale poskytuje novinky v oblasti zveřejňování, například snižuje flexibilitu ve způsobu, jakým by měla být data prezentována, a vyžaduje komplexnější sběr dat ESG podle principu dvojí významnosti. K dalším novinkám patří:
  • Významnější role v procesu hodnocení významnosti: kromě „perspektivy zevnitř ven“, ve které by organizace měly hlásit svůj dopad na společnost a životní prostředí, byla zavedena „perspektiva zvenčí dovnitř“, která zvažuje, jak by vnější dopady mohly ovlivnit organizace – to se týká principu dvojí materiality.
  • Soulad s mezivládními nástroji v tématech, jako je odpovědné obchodní chování, lidská práva a náležitá péče.
  • Vyšší úroveň detailu ve srovnání s GRI, což znamená pro společnosti nové výzvy, aby splnily všechny požadavky stanovené ESRS.
  • Nová struktura, kterou přináší ESRS, obsahující velké množství různorodých témat v rámci menšího počtu standardů, zejména u sociální a governance oblasti.
GRI zároveň pokračuje ve spolupráci s EFRAG na vydání technických pokynů, které ukážou, jak mohou stávající vykazující subjekty využít své postupy a procesy vykazování založené na GRI k dosažení souladu s ESRS.

3 Bude mít pro společnosti povinné reportování podle ESRS za následek „dvojité vykazování" (ESRS v Evropě a GRI celosvětově)?

Společnosti, které již vykazují podle GRI, mohou využít své stávající metody a postupy vykazování k naplnění nových požadavků ESRS. Zajištění souladu mezi standardy ESRS a GRI pomůže dosáhnout celosvětové srovnatelnosti a omezí další nebo duplicitní požadavky na vykazování. Evropská komise vychází ze stávajících a zavedených standardů GRI již od prvních návrhů ESRS.

4 Jak mohou společnosti své vykazování udržitelnosti podle standardů GRI přizpůsobit novým požadavkům podle CSRD?

GRI se zavázala, že poskytne společnostem reportujícím dle GRI návod, jak využít své postupy a procesy vykazování tak, aby splnily požadavky ESRS. Tento návod bude obsahovat podrobné mapování zveřejňovaných informací z obou souborů standardů.
Stejně tak EFRAG zveřejní informace, jak jednotlivé verze ESRS zohlednily informace zveřejňované ve standardech GRI.

5 Mnoho otázek padá ohledně „materiality“ (významnosti). Dvojí materialita u ESRS, materialita dopadu u GRI, finanční významnost u ISSB (International Sustainability Standards Board). Jak to vše do sebe zapadá?

Aby společnost poskytla komplexní představu o své činnosti, měla by informovat jednak o tom, jak svojí činností ovlivňuje svět, ve kterém působí (pomocí standardů GRI), tak o tom, jak témata udržitelnosti ovlivňují organizaci (pomocí standardů IFRS pro zveřejňování informací o udržitelnosti). V kontextu CSRD je tedy zaveden pojem „dvojí materialita“, který tyto dva rámce a jejich pojem materiality sjednocuje.
Standardy GRI a IFRS odrážejí dvě perspektivy materiality:
  • Vykazování dopadů – zveřejňování nejvýznamnějších dopadů organizace na ekonomiku, životní prostředí a lidi širokému okruhu zainteresovaných stran, včetně způsobu, jakým organizace tyto dopady řídí.
  • Finanční výkaznictví související s udržitelností – zveřejňování informací týkajících se financí souvisejících s udržitelností, které odpovídají potřebám investorů a kapitálových trhů, aby bylo možné posoudit finanční důsledky témat udržitelnosti pro organizaci; včetně důsledků dopadů činnosti společnosti na ekonomiku, životní prostředí a společnost, a to prostřednictvím kombinace účetních standardů IFRS a standardů pro zveřejňování informací o udržitelnosti.
Mezinárodní účetní standardy IFRS vytvářejí dvě rady pro tvorbu standardů, a to Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a Rada pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB). ISSB navazuje na práci iniciativ zaměřených na výkaznictví pro investory, včetně Rady pro standardy zveřejňování informací o klimatu (CDSB), Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD) atd.

6 Naše společnost nemá sídlo v EU. Týká se mně CSRD a pokud ano, jak mi pomůže vykazování podle standardů GRI?

Požadavky na zveřejňování informací podle CSRD se budou od ledna 2024 vztahovat i na společnosti, které nejsou v EU, ale mají cenné papíry na trzích regulovaných EU.
Od ledna 2028 se požadavky vůči společnostem mimo EU rozšíří a budou platit na všechny podniky mimo EU, které v EU dosahují čistého obratu vyššího než 150 mil. EUR a mají v EU pobočku s čistým obratem alespoň 40 mil. EUR nebo velkou či kótovanou dceřinou společnost v EU. Tyto společnosti však budou muset poskytovat pouze informace týkající se dopadů, pro které bude vypracován zvláštní standard. GRI se zasazuje o přijetí GRI jako ekvivalentu pro používání těchto nových standardů.
Vzhledem k závazku EFRAG co nejtěsněji sladit ESRS se standardy GRI mohou být společnosti, které již vykazují podle GRI, ujištěny, že budou mít možnost využít stávající postupy a procesy vykazování k přípravě na ESRS.

7 Jak ESRS propojují spolupráci GRI s Nadací IFRS a jejich Radou pro mezinárodní standardy udržitelného rozvoje (ISSB)?

GRI spolupracuje s Nadací IFRS na vývoji celosvětového komplexního systému výkaznictví, který se stejnou měrou zabývá dopady společnosti na svět (GRI) i dopady světa na společnost (ISSB). Společně budou standardy IFRS a GRI nabízet kompletní a robustní sadu standardů pro zveřejňování informací o udržitelném rozvoji, které umožní posoudit chování, strategii, hodnotu podniku a dopady společnosti.
Důležitým aspektem bude, aby tento systém byl podle potřeby doplněn o požadavky na vykazování v jednotlivých jurisdikcích – tedy aby odrážel specifický místní kontext, stávající právní rámce a zájmy. ESRS jsou dobrým příkladem toho, jak toho lze účinně dosáhnout.
Máte další dotazy k reportingu v souladu s novými standardy ESRS? Obraťte se na nás.

(Image by Freepik)