Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Co je nového v GRI standardech platných od roku 2023?

GRI: Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) je nezávislá organizace stojící za nejrozšířenějším globálním rámcem pro reportování podnikové udržitelnosti. V roce 2021 GRI zveřejnilo první podstatnou aktualizaci svých univerzálních standardů od roku 2016. Nové univerzální standardy, GRI 1, 2 a 3, oficiálně nahradí předchozí verzi standardů, a to od 1. ledna 2023. Společnostem se však doporučuje, aby je začaly používat co nejdříve . Obsahují totiž významné změny týkající se požadavků postupy a reportování. Jaké změny to jsou?


1.Nové povinné zveřejňování v rámci nových standardů GRI

Aktualizace GRI 2021 nahrazuje dřívější GRI 101, 102 a GRI 103 novou sekcí Základ (GRI 1), Obecné informace (GRI 2) a Zveřejňování materiálních témat (GRI 3). Tato nová zveřejnění vyžadují, aby podniky podávaly zprávy o mnoha aspektech svého firemního hodnotového řetězce a řízení společnosti, dále o svých materiálních tématech, včetně posouzení skutečných a potenciálních dopadů, zapojení všech stakeholderů a stanovení prioritních témat a také popis toho, jak jsou definovaná materiální témata řízena. Kromě povinného zveřejňování obsahují tyto dokumenty také podrobné pokyny, jak mohou společnosti tyto procesy uskutečnit.


Tabulka popisující, jak mohou společnosti určit material topics pro vykazování v souladu se Material Topics Disclosures (GRI 3).

Zdroj: GRI 3: Materiální témata 2021


2. Větší důraz na lidská práva, due diligence a zapojení stakeholderů 

Nové univerzální standardy GRI platné od 2023 zahrnují minimální požadavky na podávání zpráv o lidských právech, due diligence a zapojení zúčastněných stran:

  • Human rights: Na základě očekávání mezinárodních organizací, jako jsou Hlavní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, nové standardy GRI vyžadují, aby společnosti uváděly, jaké politické závazky v oblasti lidských práv přijaly a jak tyto závazky začlenily do svého podnikání.
  • Due diligence: Od společností se očekává, že budou zveřejňovat, jak due diligence vykonávají, aby identifikovaly skutečné a potenciální negativní dopady jejich podnikání, včetně svého dopadu na lidská práva.
  • Stakeholder engagement: Společnosti musí popsat, které svoje stakeholdery zapojily do procesu utváření svých materiálních témat.

3. Zavedení povinných sektorových standardů

GRI zavedla nové sektorové standardy, které nastiňují pravděpodobná materiální témata a související témata pro zveřejňování pro různé obchodní sektory. GRI vyžaduje, aby společnosti používaly sektorové standardy, pokud jsou v jejich sektoru dostupné. Společnosti, které používají sektorové standardy, musí v jejich rámci zahrnout všechna témata pro zveřejňování, případně uvést důvod pro jejich opomenutí.

K dnešnímu dni GRI zveřejnila tři sektorové standardy, Ropa a plyn, Uhlí a zemědělství, Akvakultura a rybolov. Organizace si klade za cíl mít celkem 40 sektorových standardů.


4. Aktualizované standardy témat

GRI rovněž aktualizovala své tematické standardy, aby byly v souladu s novými univerzálními standardy, a odstranila řady 200 (ekonomické), 300 (environmentální) a 400 (sociální). Nyní existuje 31 samostatných tematických standardů, které by měly být dodržovány při podávání zpráv o materiálních tématech.

Společnosti jsou povinny reportovat informace z příslušných tematických standardů souvisejících se svými definovanými dopady. Zveřejnění lze s vysvětlením vynechat.


5. Možnosti “základního” a “komplexního” reportování nahradila možnost “v souladu” 

Namísto „základní“ a „komplexní“ možnosti reportování, které společnostem umožňovaly podávat zprávy na dvou různých úrovních dodržování standardů, GRI umožňuje společnostem podávat zprávy pouze “v souladu s”, nebo “s odkazem na” standardy.

Při reportování “s odkazem na” standardy je nutné zahrnout do zprávy index GRI a “prohlášení o použití” GRI a informovat GRI o zveřejnění zprávy. Tuto možnost většinou volí ty společnosti, které nejsou schopny splnit všech devět požadavků GRI na reportování, mezi které patří vymezení materiálních témat, zveřejnění informací pro každé téma a uvedení důvodů pro jejich opomenutí.

Vykazování „v souladu“ se standardy je přísnější a poskytuje vyšší stupeň důvěryhodnosti. Vyžaduje, aby společnosti dodržovaly všech devět požadavků na podávání zpráv:


Přehled 9 požadavků na podávání zpráv společností, které se rozhodnou podávat zprávy „v souladu“ s novými standardy GRI.

Zdroj: GRI 1: Základ


Závěr: Připravte se včas

Společnosti, které chtějí být v souladu s GRI, musí počítat s novými požadavky, které vstoupí v platnost od roku 2023. Společnosti by měly začít uvažovat zejména o due diligence a oblasti lidských práv a o vymezení svých materiálních témat a neopomenout zapojit do procesu své stakeholdery.

Být v souladu se standardem GRI je dobrou přípravou na nové Standardy EU pro výkaznictví udržitelnosti (ESRS), které vstoupí v platnost v roce 2024 (pro podávání zpráv za rok 2023) pro společnosti, které již vykazují zprávy podle Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD), a v roce 2025 a 2026 pro velké společnosti a malé a střední podniky, na které se dosud směrnice NFRD nevztahuje. Vzhledem k tomu, že GRI se podílela na přípravě ESRS, je pravděpodobné, že normy EU budou mít podobné požadavky. Návrhy norem, které již byly zveřejněny na webových stránkách EFRAG, skutečně zahrnují povinné zveřejňování informací o zúčastněných stranách, due diligence, materiální témata a lidská práva.


Infografika shrnující nové aktualizované standardy GRI platné od roku 2023.