Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

ESG ratingy: Jak se nejlépe připravit na EcoVadis?

EcoVadis sustainability rating
Také jste si všimli, že vydávání ESG reportů či zpráv o udržitelnosti se pro firmy stává takřka normou? A díky tomu také roste i význam ESG ratingů. Ty mohou přinést vaší organizaci užitek, neboť přitahují investory, pomáhají řídit potenciální rizika, zajišťují dodržování právních předpisů, posilují veřejnou image a hlavně nabízejí transparentní hodnocení vašeho úsilí v oblasti udržitelnosti a ESG.

V našem článku ESG ratingy: Jak se v nich vyznat? jsme se podívali na složitý ekosystém ratingů udržitelnosti a přiblížili jsme vám, co se jejich pomocí měří, jaká kritéria se obecně zohledňují, jak se různá hodnocení liší ve svých metodikách a co můžeme očekávat od připravované legislativy EU, jejímž cílem je regulovat poskytovatele ratingů ESG a zavést na tomto trhu vyšší transparentnost.

V tomto článku jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na jeden konkrétní rating - EcoVadis. Ten byl založen v roce 2007 a je komplexním nástrojem pro posouzení udržitelnosti, který hodnotí environmentální, sociální a etickou stránku firmy na základě důkladné analýzy interní i externí dokumentace. Dozvíte se, jakou metodiku EcoVadis aplikuje, pro koho je tento rating vhodný, co vám může přinést, co od něj očekávat a na co se připravit.

Kdo se může nechat ohodnotit?

EcoVadis nabízí univerzální rámec vhodný pro široké spektrum společností z různých odvětví. Bez ohledu na svou velikost, od malých podniků až po nadnárodní korporace, mohou mít podniky usilující o sladění své činnosti s udržitelnými postupy prospěch z absolvování tohoto hodnocení.
Velkou výhodou EcoVadis je, že zde neexistuje jeden standardizovaný dotazník, ba právě naopak.Témata a otázky, které musíte zodpovědět, jsou přizpůsobeny velikosti vaší společnosti, průmyslovému odvětví a místu působení. Hodnocení lze provést jak na úrovni dceřiné společnosti, tak na úrovni celé skupiny, podle toho, co je pro vaši společnost vhodnější. Někdo může chtít posoudit celou skupinu subjektů, zatímco jiní se mohou rozhodnout pro hodnocení pouze jednoho konkrétního provozního místa. V závislosti na vašem rozhodnutí a potřebě je pak nutné předložit odpovídající dokumentaci. Kromě toho je rámec EcoVadis určen jak odběratelům, tak i dodavatelům v globálních sítích, což zvyšuje transparentnost a odpovědnost v celém hodnotovém řetězci.

Co se hodnotí?

Metodika EcoVadis odráží existující mezinárodní standardy udržitelnosti, jako jsou UNGC, GRI, ISO a další. Na základě těchto standardů společnost EcoVadis určila 21 indikátorů rozdělených do čtyř hlavních kategorií.

Životní prostředí

Tato část hodnotí ekologickou stopu společnosti, efektivní využívání zdrojů a úsilí o zmírnění dopadů na životní prostředí. Kontrolou přístupu společnosti k péči o životní prostředí EcoVadis posuzuje, do jaké míry je společnost v souladu s globálními cíli a postupy udržitelného rozvoje. To zahrnuje analýzu:
 • emisí skleníkových plynů a spotřeby energie,
 • využívání vody,
 • iniciativy na ochranu biodiverzity,
 • postupy pro nakládání s odpady,
 • lokální a havarijní znečištění.

Pracovní a lidská práva

Sociální oblast se zaměřuje na zacházení se zaměstnanci, spravedlivé pracovní podmínky a ochranu lidských práv. EcoVadis klade značný důraz na to, aby společnosti vytvářely prostředí, v němž jsou lidé respektováni, přijímáni a získávají adekvátní podporu. To zahrnuje posouzení:
 • pracovních podmínek,
 • zdravotních a bezpečnostních opatření,
 • sociální dialog,
 • řízení pracovního rozvoje a školení,
 • politiky diverzity a inkluze,
 • ochranná opatření předcházející dětské práci, obchodování s lidmi a dalším případům porušování lidských práv.

Etika

Tato část zahrnuje snahu společnosti o transparentnost, odpovědné řízení a etické obchodní chování. Hodnocením těchto aspektů rating prosazuje zodpovědné, poctivé a etické chování na všech úrovních organizace. Posuzována jsou především tato témata:
 • korupce,
 • nekalé praktiky v oblasti hospodářské soutěže,
 • správa informací.

Dodavatelské vztahy

Poslední kategorie zkoumá dopad společnosti mimo její bezprostřední činnost. Zdůrazňuje propojenost globálních dodavatelských řetězců a význam odpovědného nákupu. Znamená to posouzení spolupráce s dodavateli a zhodnocení širších společenských a environmentálních dopadů nákupních rozhodnutí společnosti.

Jak se to hodnotí?

EcoVadis používá metodiku hodnocení, která zohledňuje jak absolutní výkonnost společnosti, tak její relativní výkonnost v rámci odvětví. Skóre se může pohybovat v rozmezí od 0 do 100 bodů a hodnotitelé nejprve přidělují body podle jednotlivých kritérií (firemní politiky, podpora veřejných iniciativ udržitelnosti, stanovená opatření, získané certifikace, vydané reporty, externí prameny). Tato kritéria mají různou váhu při výpočtu konečného bodového výsledku, který poskytuje komplexní přehled o celkovém úsilí společnosti v oblasti udržitelnosti.
Při analýze každého z výše uvedených ukazatelů se EcoVadis zabývá několika aspekty managementu udržitelnosti:

1 Zavedené směrnice

Patří sem formální dokumentace popisující politiku a cíle společnosti v oblasti udržitelnosti a také existence nástrojů pro sledování a vykazování, které umožňují monitorovat pokrok při plnění daných cílů. Dalším aspektem spadajícím pod toto kritérium je veřejná podpora iniciativ, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje OSN, UN Global Compact nebo CDP.

2 Přijatá opatření

Po zavedení politiky je třeba zavést konkrétní opatření. To je pro hodnocení klíčové. Vedle přijatých opatření hrají roli také získané certifikace, jako je ISO 14001 (environmentální management), ISO 27000 (informační management), ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví), ISO 37001 (boj proti korupci) atd. Ty mohou významně pomoci k dosažení lepších výsledků.

3 Reportované výsledky

Prováděná opatření je třeba pravidelně vyhodnocovat a reportovat, aby bylo možné sledovat pokrok v naplňování nastavených cílů. Hodnotitele zajímají nejen klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), ale také to, jak jsou výsledky komunikovány směrem ke stakeholderům. V neposlední řadě společnost EcoVadis zavedla tzv. 360° Watch, což je nástroj umělé inteligence, který monitoruje všechny druhy novinek souvisejících s aktivitami společnosti. Prohledává veřejně dostupné zdroje, jako jsou právní ujednání, oficiální vyjádření správních orgánů, důvěryhodná média, uznávané nevládní organizace atd.

Jak probíhá certifikace?

Proces k získání ratingu EcoVadis je strukturovaný a skládá se z několika kroků.
1 Registrace: musíte zaregistrovat svou společnost na online platformě EcoVadis. Na základě vámi poskytnutých informací bude vašemu podniku na míru sestaven hodnotící dotazník.

2 Dotazník: je třeba poskytnout souhrnné informace a podklady ke konkrétním tématům. Abyste shromáždili veškerou potřebnou dokumentaci, měli byste zapojit celý svůj tým a přizvat ty, kteří mají přístup ke klíčovým údajům (např. HR manažer může být nejvhodnější osobou pro poskytnutí dokumentů týkajících se témat souvisejících se zaměstnanci). Dokumenty, které na platformu nahrajete, musí splňovat jisté požadavky týkající se především jejich formátu a relevantnosti. Na vyplnění dotazníku máte přibližně měsíc, nicméně v případě, že potřebujete více času, je možné kontaktovat oddělení podpory EcoVadis a požádat o prodloužení lhůty.

3 Hodnocení: Po předložení dotazníku mají hodnotitelé přibližně 6-8 týdnů na přezkoumání a ověření vaší dokumentace.

4 Výsledky: O výsledku budete informováni e-mailem a výsledek si můžete zkontrolovat na svém osobním profilu. EcoVadis poskytuje podrobné odůvodnění prezentované v přehledné výsledkové tabulce. Můžete se podívat, jakého jste dosáhli celkového skóre i skóre v jednotlivých kategoriích. Zde zjistíte, co bylo považováno za vaši silnou stránku a kde naopak zaostáváte.
Systém EcoVadis je navržen tak, aby podporoval neustálé zlepšování, a proto se firmám doporučuje implementovat získanou zpětnou vazbu ke zvýšení své úspěšnosti v následujících letech. V závislosti na vašem předplatném můžete své výsledky sdílet veřejně, např. pro marketingové a propagační účely. Výsledky jsou platné po dobu jednoho roku. Pokud navíc v hodnocení dosáhnete vysokého počtu bodů (nad 47 a ne méně než 20 v žádné jednotlivé kategorii), můžete získat medaili EcoVadis - bronzovou (50 % nejlepších společností; skóre 47-55), stříbrnou (25 % nejlepších; skóre 56-66), zlatou (5 % nejlepších; skóre 67-74), platinovou (1 % nejlepších; skóre 75-100).

Výhody: Proč byste si měli vybrat EcoVadis?

Celkově lze říci, že metodika EcoVadis není jen nástrojem pro zhodnocení udržitelnosti, ale také průvodcem, který firmám umožňuje identifikovat oblasti pro zlepšení, stanovit si cíle a přispět k odpovědnějšímu a etičtějšímu obchodnímu prostředí.
Existuje nepřeberné množství ESG ratingů, ze kterých si můžete vybrat, nicméně EcoVadis doporučujeme zejména menším společnostem, a to z důvodu přizpůsobení otázek dotazníku, které zohledňují skutečnost, že společnost o 10 zaměstnancích pravděpodobně nemá tak vyčerpávající interní předpisy jako společnost o 200 lidech. Například pravidla pro dokumenty poskytované XS podniky jsou poněkud mírnější.
Zde je několik dalších důležitých skutečností, které vám mohou pomoci při výběru:
 • uživatelsky přívětivá platforma, velmi jednoduchý přístup,
 • spousta online průvodců a materiálů, které vám pomohou zorientovat se v celém průběhu,
 • transparentní metodika,
 • dobrá zákaznická podpora,
 • dokumentace je akceptována ve všech jazycích,
 • hodnocení je k dispozici po celý rok,
 • získáte doporučení pro budoucí zlepšení,
 • přístup k e-learningovým kurzům prostřednictvím EcoVadis Academy.

Zdroje a další informace

(Image by Apiday)