Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

ESG vzdělání - zásadní věc, která chybí ve vaší firemní strategii

Ve světě, který se stále více zaměřuje na udržitelnost, přetrvává ve vedení firem zarážející rozpor. Nedávná zjištění odhalují znepokojivou mezeru ve znalostech správních rad v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení firem (ESG). Tato mezera se táhne napříč odvětvími a rolemi a ovlivňuje vše od marketingových strategií až po investiční poradenství a podtrhuje všeobecnou potřebu komplexního vzdělávání v oblasti ESG. A to nejen pro generální ředitele a členy představenstva, ale také pro manažery ESG, kteří mají zásadní vliv na propojení strategie firmy s konkrétními opatřeními. Vyvíjející se právní rámce, jako je směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) a evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), tuto nutnost zdůrazňují a vyžadují informované vedení firmy, které je schopno se orientovat a účinně integrovat ESG do svých obchodních strategií.

Slepá místa ve vedení firmy

Navzdory rostoucímu společenskému a ekonomickému tlaku na prioritizaci udržitelnosti zůstává značná část správních rad společností nepřipravena. Jak zdůrazňuje zpráva společnosti Boston Consulting Group, 68 % ředitelů považuje udržitelnost za málo nebo vůbec neovlivňující současnou finanční výkonnost, a alarmující je, že pouze 29 % z nich se cítí být plně vybaveno k tomu, aby přezkoumávali nebo monitorovali plnění cílů ESG. Kromě toho 48 % respondentů uvedlo, že znalosti nebo zkušenosti v oblasti udržitelnosti jsou v kompetenci jejich představenstva zohledněny minimálně, což ukazuje na širší problém strategické připravenosti.
Zároveň každoroční průzkum společnosti PwC odhalil zásadní nedostatek porozumění rizikům a strategii ESG mezi správními radami. Pouze 27 % ředitelů uvedlo, že jejich představenstvo rozumí rizikům ESG "velmi dobře", a jen 42 % uvedlo, že chápe “dobře” celkovou strategii ESG své společnosti, což poukazuje na kritickou mezeru v kompetencích představenstva.
Pokud chce firma přežít v době stupňující se klimatické krize, ekonomické nejistoty a rostoucího sociálního aktivismu, je překlenutí existující mezery ve znalostech ESG zásadním požadavkem.

Dominový efekt napříč rolemi

Důsledky nedostatečného vzdělání v oblasti ESG přesahují rámec zasedacích místností a mají zásadní dopad na pracovníky v provozních funkcích, kteří mají za úkol realizovat iniciativy v oblasti udržitelnosti. Manažeři ESG, kteří jsou klíčoví při transformaci strategií představenstva do realizovatelných postupů, čelí výzvě, která je komplexní a neustále vyvíjí.
Tuto výzvu umocňuje také “novost” oboru. Vzhledem k tomu, že studijní obory zaměřené na udržitelnost teprve vznikají, manažeři ESG se často musí spoléhat na nesouvislé vzdělávání a zkušenosti z praxe, aby se zorientovali ve svých povinnostech. A to zejména když se snaží uvést své organizace do souladu s požadavky CSRD a ESRS.
Mezera ve znalostech ESG také významně ovlivňuje způsob, jakým firmy komunikují své úsilí v oblasti udržitelnosti navenek. Autentická a transparentní komunikace je zásadní pro udržení důvěry veřejnosti a dobrého jména firmy na trhu. Je však nezbytné zajistit, aby osoby odpovědné za komunikaci udržitelnosti měly velmi dobré znalosti ESG principů. Na tuto výzvu upozorňuje Světová federace inzerentů, která zjistila, že 35 % marketingových odborníků přiznává rostoucí nedostatek znalostí o udržitelnosti (v roce 2021 to bylo pouze 20 %).
Tento nedostatek odborných znalostí nejenže zvyšuje riziko greenwashingu, ale také přímo ohrožuje image společnosti na veřejnosti. Odborníci na marketing a komunikaci, kteří mají za úkol efektivně komunikovat iniciativy v oblasti udržitelnosti, musí být vybaveni přesnými a komplexními znalostmi, aby zajistili, že jejich sdělení přesně odráží interní postupy a závazky společnosti, a chránili se tak před nesrovnalostmi, které mohou vést k nedůvěře veřejnosti.

Nutnost trvalého vzdělávání v oblasti ESG

Nedostatek znalostí o ESG vyžaduje neustálé vzdělávání, které zahrnuje všechny úrovně organizace. Pro manažery ESG je toto vzdělávání obzvláště důležité. Jako prostředníci mezi výkonnou strategií a její realizací musí mít hluboké a praktické znalosti principů ESG, aby mohli své organizace účinně vést k udržitelným postupům. Neustálé vzdělávání umožňuje manažerům a ředitelům napříč společností přijímat informovaná rozhodnutí, vytvářet robustní strategie a transparentně komunikovat o svém úsilí, čímž sníží riziko greenwashingu.
Tento přístup navíc přispívá k lepšímu pochopení dlouhodobých finančních a společenských dopadů ESG a zpochybňuje převládající přesvědčení představenstva, že udržitelnost nemá významný vliv na finanční výkonnost. Vzhledem k tomu, že pouze 34 % respondentů průzkumu BSG si uvědomuje, jak dlouhodobé trendy ovlivňují hodnotu společnosti, je úloha dobře informovaných manažerů, členů představenstva a vedení v oblasti ESG při orientaci a vzdělávání o složitostech udržitelnosti ještě zřejmější.

Jednotný přístup ke vzdělávání v oblasti ESG

Pokud se firmy nezaměří na řešení nedostatku svých znalostí o ESG, bude pro ně zavádění účinných a skutečně udržitelných postupů velmi náročné. Je zapotřebí jednotný a komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti ESG, který bude zahrnovat jak generální ředitele a členy představenstva, tak manažery ESG a další skupiny zaměstnanců. Tímto způsobem mohou společnosti překlenout propast mezi strategií a konkrétními aktivitami a podpořit kulturu skutečné udržitelnosti, která nejen splní očekávání zainteresovaných stran, ale také zajistí dlouhodobou odolnost a úspěch firmy.
Projděte si nabídku Flagshipu v oblasti ESG vzdělávání a podívejte se, jak může vám a vaší firmě pomoci zorientovat se ve světě ESG a zajistit soulad s klíčovými rámci, jako jsou CSRD a ESRS. Zapojte se do našich kurzů šitých na míru vedoucím pracovníkům firem a manažerům ESG a vydejte se na transformační cestu k začlenění udržitelnosti do vaší obchodní strategie.
Kontaktujte nás na info@flagshipimpact.com