Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Jak napsat ESG report dle standardů ESRS v souladu s legislativou CSRD

Jak jsme již dříve psali na našem blogu, nová Směrnice o vykazování udržitelnosti (CSRD) a související Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti (ESRS) vyžadují, aby všechny společnosti v EU s více než 250 zaměstnanci nebo splňující jiná finanční kritéria publikovaly v roce 2026 report o udržitelnosti. Ale co to vlastně znamená? Jak by takový report měl vypadat? V tomto článku vám odpovíme na tyto otázky a zároveň navrhneme kroky potřebné k přípravě vašeho prvního reportu o udržitelnosti v souladu s požadavky ESRS.
Kroky, které vás čekají, se dozvíte v tomto článku:

1. Definujte rozsah a časový horizont vašeho reportu

Nefinanční reporty nebo zprávy o udržitelnosti musí mít stejný rozsah a časový horizont jako finanční reporty (výroční zprávy), pokud takové společnost již vydává. Kromě toho musí reporty podle ESRS zahrnovat také informace o dopadu společnosti, rizicích a příležitostech souvisejících s celým jejím hodnotovým řetězcem od začátku do konce. Společnosti budou muset definovat, které části hodnotového řetězce spadají do rozsahu zprávy. A dále musí být definovány použité časové horizonty (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé).

2. Proveďte analýzu dvojité materiality (významnosti)

Analýza dvojité materiality, kterou jsme popisovali v předchozích příspěvcích, je základem každé zprávy o udržitelnosti. Je to způsob, jakým společnosti zjistí, o kterých z 10 tématech udržitelnosti v ESRS by měly reportovat. Dvojitá materialita má dvě části, materialitu dopadu a finanční materialitu.
Materialita dopadu je o pochopení vnějších dopadů, které má vaše společnost, a to včetně svého hodnotového řetězce, jedná se o vnější vlivy, tzv. externality. Částečně může být řešena prostřednictvím due diligence (náležité péče) v oblasti udržitelnosti, což je zapojení zainteresovaných stran nebo jejich zástupců, aby bylo pochopeno, jak na ně vaše společnost působí. Pro environmentální otázky je jedním z nejlepších způsobů, jak pochopit a kvantifikovat vaše dopady na životní prostředí, důkladné posouzení environmentálního dopadu, které zahrnuje vaše emise, využívání vody, dopad na ekosystémy a využívání zdrojů. Materialita dopadu je východiskem analýzy dvojité materiality, následované finanční materialitou.
Finanční materialita je o pochopení finančních rizik a příležitostí, kterým vaše společnost a její hodnotový řetězec čelí v důsledku otázek souvisejících s udržitelností. Důvodem, proč finanční materialita následuje po materialitě dopadu, je, že materiální vnější vlivy, které jste identifikovali (vaše "dopady"), se mohou proměnit ve finanční rizika nebo příležitosti pro vaši společnost. Například negativní vnější vliv/dopad ovlivňující životní prostředí se může změnit v reputační a regulační riziko, které bude stát společnost peníze v důsledku ztráty obchodu a sankcí. Kromě vnějších vlivů vaší společnosti mohou rizika pramenit také z vašich závislostí na zdrojích, ať už jde o přírodní, lidské nebo finanční zdroje. Nicméně otázky udržitelnosti nepředstavují pouze rizika, ale také finanční příležitosti. Ty mohou mít podobu úspor nákladů, zisků ze zvýšené produktivity nebo nových toků příjmů.
ESRS poskytuje seznam témat, podtémat a pod-podtémat, která mohou tvořit výchozí bod vaší analýzy dvojité materiality. Jakákoli z těchto témat jsou považována za materiální pro reportování, pokud jsou shledána materiálními z hlediska dopadu nebo rizika. Společnosti mohou do seznamu přidat také jejich “specifická témata subjektu”, aby odrážela konkrétní okolnosti nebo odvětví. Hodnocení materiality by mělo být prováděno co nejobjektivnějším způsobem, přičemž všechny předpoklady a způsob hodnocení materiality by měly být provedeny transparentně, tak aby vše mohlo být pochopeno třetí stranou, jako je auditor. EFRAG poskytl průvodce pro implementaci dvojité materiality, který má pomoci společnostem v tomto procesu.
Na začátku roku 2025 EFRAG také zpřístupní první návrhy sektorových standardů, které pomohou společnostem v konkrétních odvětvích identifikovat významná témata. První sektorové standardy budou zahrnovat oblast ropy, plynu, uhlí, těžbu dalších nerostných surovin a později finanční sektor.

3. Proveďte GAP analýzu (analýzu chybějících dat)

Jakmile budete vědět, která témata jsou pro vaše podnikání podstatná, můžete dokončit GAP analýzu dat, abyste zjistili, zda shromažďujete všechny požadované ukazatele týkající se daného problému. Jak bylo uvedeno výše, ESRS poskytuje seznam témat, podtémat a dalších pod-podtémat udržitelnosti a každé z nich je spojeno s indikátory, jejichž reporting je vyžadován, pokud je téma významné, tedy materiální. Některé z těchto ukazatelů jsou kvalitativní a jiné kvantitativní. Pro témata „specifická pro daný subjekt“, která společnost přidá navíc, musí definovat své vlastní ukazatele.
V praxi GAP analýza vyžaduje projít požadavky ESRS bod po bodu, aby se zjistilo, zda společnost shromažďuje nebo vykazuje požadovaná data. U společností, které již vypracovávají ESG reporty, lze tuto GAP analýzu provést posouzením obsahu nejaktuálnější zprávy. Pro subjekty, které o ESG zatím nereportovaly, bude vyžadovat oslovení specialistů v celé společnosti, aby zjistili, jaká data jsou shromažďována nebo reportována. Je pravděpodobné, že alespoň některá data již budou k dispozici, protože to vyžaduje zákon, management je již používá ke zlepšení efektivity nebo je potřebuje HR oddělení pro sledování trendů o zaměstnávání.

4. Sbírejte data o materiálních tématech

Jakmile je GAP analýza dokončena, můžete začít sběr dat. ESRS poskytuje podrobné pokyny, jak by měl být každý ukazatel vykazován, aby se usnadnila porovnatelnost reportů o udržitelnosti mezi jednotlivými společnostmi. To zahrnuje podrobnosti, jako jsou měrné jednotky a požadovaná úroveň podrobností. Některé ukazatele musí být rozčleněny podle země působení a všechny kvantitativní metriky vyžadují srovnávací rok. Stávající procesy sběru dat proto možná bude nutné upravit, aby vyhovovaly těmto požadavkům. Pro data, která ještě nejsou sbírána, budou muset firmy nastavit procesy sběru dat a přidělení odpovědnosti daným zaměstnancům. Velké společnosti budou pravděpodobně muset nastavit specializované IT systémy pro sjednocený sběr dat v celé organizaci. To zefektivní proces sběru, zajistí transparentnost a sníží chybovost.

5. Připravte se na reportování ESRS indikátorů

Po shromáždění dat mohou společnosti začít připravovat svůj reporting.
Mezi kvalitativní neboli „narativní“ ukazatele patří podávání informací o firemních zásadách, plánech aktivit pro přechod k udržitelnému podnikání, cílech a metrikách. Společnosti budou muset buď uvést, že tyto dokumenty a činnosti ještě nejsou zavedeny, nebo budou muset popsat, co prosazují, pokud již zavedeny jsou. Popisy politik, akčních plánů, cílů a metrik by se měly řídit „Minimálními požadavky na zveřejnění“ nebo „MDR“ (“Minimum Disclosure Requirements”), které lze nalézt v ESRS 2 Obecné informace. Společnosti také budou muset podrobně popsat své hodnocení finančních rizik a příležitostí, které může být kvalitativní v prvních třech letech vykazování. Od roku 2028 musí společnosti poskytovat kvantitativní odhady finančních rizik a příležitostí.
Kvantitativní ukazatele mají mnoho formátů, od jednoduchých procent a čísel až po rozsáhlejší tabulky s více sloupci. Výše uvedená taxonomie ESRS poskytne šablonu pro podrobnější tabulky, které jsou požadovány. Mezitím mohou společnosti vytvářet tyto tabulky v Excelu pomocí požadavků uvedených v dokumentech ESRS. Všechny kvantitativní ukazatele musí být porovnány s předchozím rokem. Peněžní údaje by měly být v souladu s finančními údaji z finanční zprávy (výroční zprávy) a/nebo na ně odkazovat.
U kvalitativních i kvantitativních ukazatelů je nezbytné, aby se zpracovatelé zpráv odvolávali na standardy ESRS, kde jsou uvedeny úplné podrobné pokyny, jak by měly být jednotlivé ukazatele vykazovány.

6. Strukturujte svůj report podle požadavků ESRS

Reporty ESRS budou muset být hlášeny ve formátu, který je strojově čitelný. EFRAG uvedl, že poskytne digitální taxonomii ESRS (tzv. taxonomii XBRL), která bude tvořit základ tohoto elektronického hlášení. EFRAG má zveřejnit návrh ke konzultaci v prvním čtvrtletí roku 2024 a své konečné doporučení Evropské komisi vydá ve druhé polovině roku 2024. Mezitím mohou společnosti připravovat své zprávy v jasně strukturovaném formátu, který lze později označit podle taxonomie ESRS.
Report dle ESRS by měl mít specifickou strukturu obsahující čtyři části: Obecné informace, Informace o životním prostředí, Sociální informace a Informace o správě společnosti. Dodatek D a Dodatek F k ESRS 1 poskytují příklady, jak by tato struktura mohla vypadat podrobněji.
Vzorová struktura zprávy ESRS (ESRS 1, příloha F)
Vzorová struktura zprávy ESRS (ESRS 1, příloha F)
Informace z kapitoly „Obecné informace“ musí být uvedeny v první kapitole reportu, s výjimkou zveřejnění souvisejících s významnými dopady, riziky a příležitostmi každého tématu (SBM-3). Zveřejnění týkající se každého významného tématu by měla být uvedena samostatně v rámci příslušné kapitoly. Každé zveřejnění by mělo být samostatně identifikovatelné. Informace týkající se Taxonomie EU by měly mít jasně vymezenou část v rámci kapitoly o životním prostředí.
Jak již bylo zmíněno, stále není jasné, zda společnosti budou moci publikovat své reporty v jednoduchém dokumentu ve formátu PDF, jak je to v současné době zvykem, nebo zda budou muset data vykazovat také ve specializovaném formátu podle taxonomie ESRS. Aktivně to sledujeme a budeme zveřejňovat aktualizace, jakmile budou k dispozici.

7. Zajistěte, aby report splňoval kvalitativní charakteristiky informací

Reporty o udržitelnosti by měly splňovat kvalitativní charakteristiky definované v příloze B ESRS 1. Tyto charakteristiky jsou:
  1. Relevance: Informace by měly významně ovlivňovat rozhodování uživatelů tím, že mají prediktivní nebo potvrzovací hodnotu.
  2. Věrné zobrazení: Zpráva musí přesně a neutrálně zobrazovat všechny potřebné podrobnosti o dopadech, rizicích nebo příležitostech.
  3. Srovnatelnost: Informace by měly být konzistentní a snadno srovnatelné s předchozími obdobími a jinými podobnými subjekty.
  4. Ověřitelnost: Zpráva by měla poskytovat informace, které lze nezávisle potvrdit, aby byla zajištěna její přesnost a úplnost.
  5. Srozumitelnost: Zpráva by měla být pro informovaného čtenáře jasná, stručná a srozumitelná a neměla by být zbytečně složitá nebo nejednoznačná.

Závěr

Příprava ESRS reportu je náročným vícestupňovým úkolem, který si vyžádá měsíce příprav a zapojení více zainteresovaných stran, interních i externích. Chcete-li si přečíst více o standardech, prohlédněte si náš předchozí článek, který obsahuje vše, co potřebujete vědět o ESRS.