Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Jak se vyznat v mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM): Příručka pro podniky

Evropská unie podniká ambiciózní kroky v boji proti změně klimatu a klíčovou součástí její strategie se stává mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). CBAM je nedílnou součástí Zelené dohody pro Evropu a jeho cílem je narovnat podmínky pro výrobce a dovozce v EU v souvislosti s náklady na emise uhlíku. Právě proběhlo první vykazovací období, takže se můžeme podívat na požadavky na podávání zpráv. V tomto článku najdete přehled požadavků, které musí společnosti splnit, aby neztratily přehled.

Co je CBAM?

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích je politický nástroj, který má řešit problém známý jako “únik uhlíku”.
K úniku uhlíku dochází, když společnosti přesunou výrobu zboží do zemí s méně přísnými emisními normami, což často vede k čistému nárůstu celkových emisí.
Nařízení se vztahuje na dovozce určitého zboží do EU a ukládá nové povinnosti týkající se podávání zpráv a dodržování předpisů. Díky sladění s širšími cíli EU v oblasti životního prostředí CBAM zajišťuje, že dovážené zboží ponese podobné náklady na emise uhlíku jako výrobky vyrobené v EU, čímž se rozšiřuje dosah systému EU ETS (Evropský systém pro obchodování s emisemi).

Koho se to týká a jaký je harmonogram?

Nařízení vstoupilo v platnost 1. října 2023, a tím začalo přechodné období, během něhož jsou dovozci (tzv. CBAM deklaranti) povinni předkládat čtvrtletní zprávy o dováženém zboží a emisích, které toto zboží obsahuje. V této fázi se mechanismus CBAM vztahuje pouze na odvětví s vysokými emisemi uhlíku, kam patří některé komodity z těchto odvětví: cementu, hnojiv, železa a oceli, hliníku, vodíku a elektrické energie. Dovozce se musí do 31. prosince 2025 zaregistrovat jako schválený deklarant. Tímto datem také končí první fáze.
Plná implementace bude zahájena 1. ledna 2026. Bude nutné nakupovat CBAM povolenky a ověřovat vykázané emise. Od roku 2030 se CBAM rozšíří na zbývající odvětví, na něž se v současnosti vztahuje EU ETS (včetně elektroenergetiky a dalších energeticky náročných odvětví).
Pokud váš podnik působí v některém z těchto odvětví nebo jste dovozcem tohoto zboží, je důležité pochopit důsledky CBAM a připravit se na ně.

Soulad s CBAM: Co byste měli vědět

Oznamovací povinnosti

Oznamovací povinnost mají tzv. oznamující deklaranti. Těmi jsou dovozci do EU, kteří dané zboží do EU propouštějí. Po dohodě může hlášení podat i nepřímý celní zástupce dovozce.
Od října 2023, přičemž první čtvrtletní zpráva byla zveřejněna do konce ledna 2024, musí deklaranti pro každého dodavatele a pro každý typ dováženého CBAM zboží uvádět přímé i nepřímé emise obsažené ve výrobku a cenu uhlíku zaplacenou v zahraničí. Podle CBAM legislativy přímými emisemi myslíme emise vznikající z procesů výroby zboží, včetně emisí z vytápění a chlazení spotřebovaného během výrobních procesů, bez ohledu na místo výroby tepla nebo chlazení. Nepřímé emise zahrnují výrobu elektřiny spotřebované při výrobě CBAM zboží. Nařízení rovněž specifikuje metodiku výpočtu obsažených emisí.
Do konce roku 2024 budou mít společnosti na výběr ze tří způsobů vykazování:
(a) úplné vykazování podle nové metodiky (metoda EU);
(b) vykazování na základě rovnocenné metody;
(c) vykazování na základě standardních referenčních hodnot (pouze do července 2024).
Kromě toho může být až 20 % celkových emisí obsažených ve složeném zboží stanoveno odhadem zpřístupněných provozovateli zařízení.
Od 1. ledna 2025 bude akceptována pouze metoda EU.
Od roku 2026 bude muset deklarant nakupovat CBAM certifikáty od příslušného úřadu podle dříve vypočtených celkových emisí dováženého CBAM zboží. Jeden CBAM certifikát bude odpovídat 1 tuně (ekvivalentu) CO2 obsažené v dováženém zboží. Dovozce je pak povinen vypracovat a předložit roční prohlášení, přičemž první má být předloženo 31. května 2027. Poté je dovozce povinen prodat přebytečné CBAM certifikáty (na základě prohlášení předložené dovozcem) do 1. července. CBAM Certifikáty se vydávají na kalendářní rok (takže dovozce musí pro následující rok začít znovu 1. ledna) a existuje omezení, kolik jich lze v daném roce odevzdat.

Plánování a strategie

Společnosti by měly posoudit své dodavatelské řetězce a zvážit potenciální dopady na náklady. Ke zmírnění dopadu CBAM může být nutné upravit strategie zásobování nebo investovat do čistších technologií. V prvních několika letech se cena zboží pravděpodobně zvýší, protože dodavatelé budou pravděpodobně kompenzovat dodatečnou administrativní zátěž. To je třeba zohlednit, aby dovozci nebo spotřebitelé nenesli celou finanční zátěž.
Abychom vám usnadnili orientaci v tomto komplexním nařízení, připravili jsme pro vás pětibodový akční plán, který vám pomůže s dodržováním této legislativy:

Krok 1: Klasifikace dováženého zboží

Úkol: Identifikujte a kategorizujte dovážené zboží podle systému kombinované nomenklatury (KN), což je norma EU pro popis a kategorizaci zboží určeného k dovozu/vývozu, abyste zjistili, které dovážené zboží podléhá vykazování CBAM.

Krok 2: Zapojení dodavatelů a sběr dat

Úkol: Spojte se s dodavateli mimo EU, abyste získali podrobné údaje o uhlíkové stopě a výrobních procesech.

Krok 3: Získání statusu oficiálního deklaranta

Úkol: Určete příslušný místní orgán, u kterého je třeba se přihlásit a připravit žádost o získání statusu oficiálního deklaranta pro účely vykazování CBAM.

Krok 4: Příprava a předložení CBAM zprávy

Úkol: Shromážděte a analyzujte údaje o dodavatelích a zboží podle klasifikace KN. Přidejte uhlíkovou stopu pro každou kategorii výrobků. Poté sestavte a předložte CBAM zprávu v souladu s předpisy EU.

Krok 5: Zavedení interních postupů a smluv s dodavateli

Úkol: Vypracovat interní směrnice pro pravidelný sběr dat a podávání zpráv. Přezkoumat a znovu projednat smlouvy s dodavateli tak, aby obsahovaly doložky ke zmírnění případných finančních ztrát.
Dodržováním tohoto akčního plánu může společnost zajistit účinné dodržování CBAM nařízení, udržovat dobré vztahy s dodavateli a případně zlepšit svůj environmentální profil.

Shrnutí

EU stojí v čele celosvětového boje proti změně klimatu a zavádí stále ambicióznější a propracovanější politiky, jejichž cílem je dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Zavedení CBAM je jen jedním z těchto opatření. Představuje výzvu, ale také příležitost pro podniky, aby se staly lídry v oblasti udržitelnosti a inovací. Pochopením a přípravou na CBAM mohou podniky nejen splnit nové předpisy, ale také pokročit ve svých cílech v oblasti ESG a zajistit si udržitelnější a ziskovější budoucnost.
Tento příspěvek poskytuje stručný, ale ucelený přehled o CBAM se zaměřením na jeho dopad, požadavky na dodržování předpisů a strategické důsledky pro společnosti.
Pokud máte další dotazy ohledně toho, jak vypracovat ESG strategii a splnit požadavky na podávání zpráv nejen podle této legislativy, ale i podle dalších právních předpisů týkajících se udržitelného financování, neváhejte se na nás obrátit.