Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Udržitelné dodavatelské řetězce: Příprava na nové právní předpisy EU o náležité péči (due diligence)

V dnešní době, kdy neudržitelné dodavatelské řetězce představují pro podniky vážné hrozby, ohrožují životní prostředí a společnost, a zároveň narušují zájmy firem, se blíží nová vlna právních předpisů EU. V tomto článku jsme sestavili přehled těch nejdůležitějších zákonů, které směřují k řešení těchto problémů v dodavatelském řetězci.
V posledních několika letech se řada zemí, jako např. Francie (Loi sur le devoir de vigilance v roce 2017) a Německo (Sorgfaltspflichtengesetz v roce 2021) stala průkopníky vnitrostátních právních předpisů o náležité péči, které mají povahu závazného zákona. Nyní se touto problematikou jako celku začala zabývat také Evropská unie, a to prostřednictvím směrnice o náležité péči v oblasti udržitelného rozvoje podniků (CS3D), která by měla vstoupit v platnost v roce 2026. Návrh stanovuje horizontální rámec povinností pro společnosti se sídlem v Evropě nebo poskytující zboží či služby do EU, který upravuje způsob, jakým se zabývají lidskými právy a životním prostředím v rámci svých globálních hodnotových řetězců, včetně provozu dceřiných společností a obchodních partnerů.

Jako doplněk ke směrnici o společných ustanoveních předložila Evropská komise další legislativní návrhy, například návrh nařízení o bateriích, návrh nařízení o odlesňování, nebo návrh nařízení, kterým se na trhu Unie zakazují výrobky vyrobené nucenou prací. Všechny tyto politiky se zaměřují na hodnotový řetězec společností a zdůrazňují zásadní potřebu přistupovat k náležité péči z komplexního hlediska.

Tento článek vznikl proto, aby vám poskytl následující informace:

 • celostní přístup k různým právním předpisům EU o udržitelných dodavatelských řetězcích
 • podrobné informace o klíčových složkách jednotlivých právních předpisů

Prozkoumáme následující právní předpisy:

Přehled právních předpisů týkajících se dodavatelského řetězce v jednotlivých odvětvích
 1. Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CS3D)
 2. Nařízení o nucené práci
Přehled právních předpisů týkajících se dodavatelského řetězce pro jednotlivé výrobky
 1. Nařízení o odlesňování
 2. Nařízení o bateriích
 3. Nařízení o konfliktních nerostech
Schéma popisující rozdíl mezi odvětvovými a výrobkovými právními předpisy.
Schéma popisující rozdíl mezi odvětvovými a výrobkovými právními předpisy.

Přehled právních předpisů týkajících se dodavatelského řetězce v jednotlivých odvětvích

Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CS3D)

Směrnice CS3D vyžaduje, aby vaše společnost prováděla náležitou péči a přijala vhodná opatření k identifikaci a řešení nepříznivých dopadů na lidská práva a životní prostředí v rámci hodnotového řetězce. Tento přístup by se měl řídit sedmi kroky, které zahrnují:
 1. Začlenění due diligence do firemní politiky
 2. Identifikace a posouzení skutečných nebo potenciálních nepříznivých dopadů
 3. Předcházení potenciálním nepříznivým dopadům a jejich zmírňování a ukončení skutečných nepříznivých dopadů a minimalizace jejich rozsahu - včetně nápravy skutečných nepříznivých dopadů
 4. Zajištění veřejně dostupných a účinných mechanismů oznamování a mimosoudního řešení stížností na provozní úrovni
 5. Sledování a ověřování účinnosti politiky a opatření due diligence
 6. Veřejná komunikace o due diligence
 7. Konzultace a smysluplné zapojení dotčených zúčastněných stran
Návrh nabízí obětem újmy možnost předvolat společnosti k odpovědnosti, protože oběti mají možnost podat žalobu na občanskoprávní odpovědnost u příslušných vnitrostátních soudů. Kromě toho mohou sankce zahrnovat stažení výrobků společnosti z trhu, taktiku „pojmenování a zostuzení" nebo pokuty ve výši nejméně 5 % celosvětového čistého obratu. Nedodržení pravidel bude mít za následek zákaz účasti společností mimo EU na veřejných zakázkách EU. Ředitelé jsou rovněž povinni zvážit, jak jejich rozhodnutí ovlivní otázky udržitelnosti v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, a napravit tak skutečné nepříznivé dopady.

Nařízení o nucené práci

Cílem návrhu nařízení o nucené práci je zavést komplexní pravidla, která zakážou uvádění výrobků vyrobených nucenou prací na trh EU a jejich vývoz z EU. Tento zákaz se vztahuje na výrobky, při jejichž výrobě byla použita nucená práce v jakékoli fázi jejich produkce, výroby, sklizně a těžby, včetně práce nebo zpracování souvisejícího s těmito výrobky.
Výrobek, který společnost prodává, nelze prodávat v EU ani vyvážet z EU, pokud úřady tvrdí, že byl vyroben za použití nucené práce. Podnikům navíc hrozí sankce podle vnitrostátního práva, pokud nerespektují rozhodnutí členského státu, v němž mají sídlo. Evropská komise rovněž nabídne reprezentativní, ověřitelnou a často aktualizovanou databázi rizik spojených s nucenou prací v konkrétních regionech nebo v souvislosti s konkrétními výrobky.
Toto nařízení navazuje na návrh směrnice EU o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků, který předložila Evropská komise. Dodržování požadavků náležité péče ze strany společností ovlivní fungování navrhovaného nařízení o nucené práci.

Přehled: předpisy týkající se dodavatelského řetězce v jednotlivých odvětvích

Přehled: předpisy týkající se dodavatelského řetězce v jednotlivých odvětvích

Přehled právních předpisů týkajících se dodavatelského řetězce pro jednotlivé výrobky

Nařízení o odlesňování

Nařízení o odlesňování ukládá hospodářským subjektům, které uvádějí na trh EU komodity související s odlesňováním a některé odvozené produkty nebo je z EU vyvážejí, povinnost náležité péče. Nařízení stanoví povinná pravidla náležité péče pro všechny hospodářské subjekty a obchodníky, kteří uvádějí na trh, zpřístupňují nebo vyvážejí palmový olej, skot, dřevo, kávu, kakao, kaučuk a sóju, tak i řadu vedlejších produktů, jako je čokoláda, nábytek, potištěný papír a některé deriváty palmového oleje - používané například jako složky výrobků osobní hygieny.
Pokud společnosti odebírají příslušné komodity a výrobky z příslušné země, budou muset uplatňovat odstupňovaný systém povinné due diligence. Nařízení zavádí systém srovnávání, který hodnotí země a jejich úroveň rizika (nízké, standardní, vysoké riziko) odlesňování a znehodnocování lesů způsobeného komoditami v oblasti působnosti nařízení. Hospodářské subjekty musí dále provést posouzení rizik, aby zjistily, zda existuje riziko, že příslušné komodity a produkty, které mají být uvedeny na trh EU nebo z něj vyvezeny, nesplňují požadavky tohoto nařízení.

Nařízení o bateriích

Nové nařízení o bateriích bude mít dopad na složení, výrobu a nakládání s odpady všech typů baterií vyráběných nebo prodávaných v EU. Nová pravidla rozšiřují odpovědnost výrobců a vyžadují náležitou péči dodavatelských řetězců s cílem posoudit sociální a environmentální rizika, přičemž se zaměřují zejména na dodávky kobaltu, přírodního grafitu, lithia a niklu. Nové označování poskytne spotřebitelům přesnější informace o sociálním a environmentálním dopadu baterií.

Nařízení o konfliktních nerostech

Cílem tohoto nařízení je zabránit nebo omezit získávání nerostných surovin z oblastí, kde se ze zisků financují ozbrojené konflikty. Nařízení se vztahuje na cín, tantal, wolfram a zlato (3TG) pocházející z Demokratické republiky Kongo (DRK) a přilehlých zemí, ale zabývá se i nerosty pocházejícími z jiných vysoce rizikových oblastí. Nařízení o konfliktních minerálech se již od 1. ledna 2021 vztahuje na dovozce minerálů a kovů do EU.

Přehled: předpisy týkající se dodavatelského řetězce pro jednotlivé výrobky

Přehled: předpisy týkající se dodavatelského řetězce pro jednotlivé výrobky

Cílem tohoto článku bylo poskytnout informace o nadcházejícím vývoji v oblasti náležité péče, který bude mít v příštích letech zásadní dopad na všechny podniky působící v EU i mimo ni. Vzhledem k tomu, že některé právní předpisy již byly přijaty a další se teprve připravují (směrnice CS3D a nařízení o nucené práci), je již nyní zřejmé, že nároky na podniky v oblasti podávání zpráv se budou zvyšovat.
Neváhejte se na nás obrátit, protože vám můžeme poskytnout řešení šité na míru vašim konkrétním potřebám.

(Image by aleksandarlittlewolf on Freepik)