Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Nastavení směru: transformace odvětví dopravy pro udržitelnou budoucnost

Odvětví dopravy, které je nedílnou součástí moderní civilizace, hraje klíčovou roli v globální ekonomice a umožňuje pohyb osob, zboží a služeb. S růstem světové populace a rostoucí globalizací společnosti vzroste poptávka po osobní dopravě do roku 2050 o 79 %. Očekává se, že poptávka po nákladní dopravě se zhruba zdvojnásobí. Přes všechny své výhody však toto odvětví představuje zásadní výzvu pro udržitelnost životního prostředí, sociální spravedlnost a integritu správy.
Přechod k udržitelnosti v odvětví dopravy vyžaduje změnu paradigmatu na mnoha frontách. Pro začátek je třeba hromadného přechodu na obnovitelné zdroje energie, které budou pohánět naše vozidla, vlaky, letadla a lodě. To zahrnuje nejen elektrická vozidla, ale také alternativní paliva, jako jsou mimo jiné vodík a biopaliva. Takový přechod bude vyžadovat rozsáhlé investice do infrastruktury, technologií a dodavatelského řetězce.
Musíme také přejít od modelu zaměřeného převážně na automobily k inkluzivnějšímu dopravnímu systému, který obsahuje více způsobů využívání dopravy a upřednostňuje veřejnou dopravu, cyklistiku a chůzi. Při plánování měst je třeba upřednostňovat "aktivní" druhy dopravy a zlepšit propojení veřejné dopravy. Na podporu těchto kroků je nutná větší transparentnost, důsledné politiky a aktivní zapojení zúčastněných stran. To zahrnuje motivaci k výběru udržitelných možností dopravy, stanovení emisních norem a zajištění jejich účinného uplatňování.
V tomto článku vás seznámíme s hlavními výzvami tohoto odvětví a s tím, jak si některé společnosti razí cestu k budoucnosti udržitelné dopravy.

Zdravotní rizika

V Evropě je znečištění ovzduší jedním z největších zdravotních problémů v oblasti životního prostředí. Silniční doprava je hlavním zdrojem oxidů dusíku, který v roce 2020 představoval 37 % emisí. Dýchání jemných prachových částic a oxidu dusičitého v množství překračujícím hodnoty stanovené WHO vedlo v témže roce k přibližně 238 000 a 49 000 předčasným úmrtím. Hluk a znečištění ovzduší spolu s dalšími stresory souvisejícími s dopravou (jako jsou dopravní zácpy) mohou mít nepříznivý vliv i na duševní zdraví. Jen v západní Evropě přijdeme v důsledku hluku souvisejícího s dopravou nejméně o 1 milion zdravých let života ročně (disability-adjusted life-years, DALY).

Chudoba v oblasti mobility a sociální dislokace

Dopravní problémy, jako finančně nedostupná veřejná nebo soukromá doprava, nedostatečné pokrytí službami a špatná infrastruktura (např. chybějící chodníky), přispívají k dopravní chudobě a sociálnímu vyloučení. Vzhledem k tomu, že mobilita je po bydlení druhým největším výdajem evropských domácností, nedostatečná dopravní infrastruktura často prohlubuje sociální vyloučení a zvyšuje ekonomické rozdíly u již tak zranitelných skupin.
Rozvoj dopravní infrastruktury (např. dálnice či vodní přehrady) často způsobuje vysídlení komunit, což vede k sociálnímu rozvratu a ekonomickým potížím. Odhaduje se, že ročně je na celém světě nuceno opustit své domovy 15 milionů lidí, aby uvolnili místo výstavbě infrastruktury.

Emise skleníkových plynů

Doprava je ze všech odvětví nejvíce závislá na fosilních palivech a v roce 2021 se podílela 37 % na emisích CO2 z odvětví konečného užití. Silniční vozidla - osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a dvoukolky a tříkolky - se na emisích CO2 z dopravy podílejí téměř třemi čtvrtinami.

Vyčerpání zdrojů a narušení životního prostředí

Dopravní průmysl je do značné míry závislý na fosilních palivech, což přispívá k vyčerpávání zdrojů. V dopravě se použije téměř 70 % ropy spotřebované v EU. Kromě toho má toto odvětví významný dopad na biologickou rozmanitost. Výstavba a rozšiřování dopravní infrastruktury často způsobuje narušení biotopů, což vede ke ztrátě biologické rozmanitosti. Poptávka po stavebních materiálech a rozvoj pozemní dopravy přispívá k odlesňování a zmenšování mokřadů, což má vliv na rostlinné a vodní druhy. Potřeba údržby silnic a kolejí může omezit růst některých rostlin a zavést nové druhy, což mění ekosystémy. Dopravní infrastruktura navíc často vede k fragmentaci biotopů, což ohrožuje mnoho živočišných druhů tím, že zmenšuje a narušuje jejich přirozené areály.

Politika a správa

Odvětví dopravy čelí značným problémům v oblasti politiky a správy, včetně zranitelnosti vůči korupci, což vede ke zvýšení nákladů a podkopání důvěry. Zpráva IPCC z roku 2018 rovněž zdůraznila potřebu přísnějších politických opatření v boji proti dopadům dopravy na klima. Dohled nad novými technologiemi, jako jsou autonomní vozidla nebo drony, navíc představuje významné problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí.

Údržba infrastruktury

EU čelí velkým výzvám, přestože se může pochlubit jednou z nejhustších sítí dopravní infrastruktury na světě. Síť je neúplná, stárne a je stále více zatížena v důsledku rostoucího objemu dopravy. To má za následek nedostatek údržby, což vede ke zhoršování stavu infrastruktury, o čemž svědčí zřícené nebo často uzavřené mosty a špatný stav povrchu silnic.

Globální koordinace

Mezinárodní povaha mnoha dopravních problémů, jako jsou emise z letecké dopravy nebo znečištění z námořní dopravy, vyžaduje praktickou mezinárodní spolupráci a harmonizaci norem, které často chybí. Tento nedostatek koordinace dále komplikuje environmentální, sociální a správní výzvy v tomto odvětví, které vyžadují technologický pokrok, přísnější předpisy a změny v chování společnosti v zájmu udržitelnější budoucnosti.

Příklady osvědčených postupů

  1. Kodaňská cyklistická infrastruktura: Kodaňská cyklistická infrastruktura je jednou z nejrozvinutějších na světě. V Kodani jezdí každý den do práce nebo do školy na kole více než 60 % obyvatel, což je umožněno neustálými investicemi do cyklistické infrastruktury, včetně cyklostezek a mostů, spolu s programy sdílení jízdních kol. Tento model městské dopravy výrazně snižuje emise, podporuje zdraví a zlepšuje kvalitu života ve městě.
  2. The Ocean Cleanup: Společnost The Ocean Cleanup sice není tradiční dopravní společností, ale vyvinula pokročilé technologie na odstraňování plastů ze světových oceánů. Jejich autonomní systémy se pohybují oceánskými proudy, aby lokalizovaly a sbíraly plastový odpad poháněný obnovitelnými zdroji energie. Tento postup je obzvláště udržitelný vzhledem k tomu, že námořní doprava významně přispívá ke znečištění oceánů.

V souvislosti s udržitelností neexistuje žádné univerzální řešení. Přesto tyto příklady ukazují, jak se různé aspekty dopravního odvětví snaží o udržitelnější a odpovědnější postupy.
Pokud se chcete dozvědět více o konkrétních dopadech a rizicích ESG ve vašem odvětví a o důležitých připravovaných právních předpisech, které ovlivní organizace v této oblasti,kontaktujte nás. Můžeme vypracovat přehledovou analýzu a prodiskutovat klíčové oblasti ESG, na které by se vaše firma měla zaměřit.
V případě zájmu např. o výpočet uhlíkové stopy se podívejte na seznam našich nabízených služeb.

(Image by macrovector on Freepik)

Sector Deep Dive