Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 1: Co je ESG a proč je důležité pro malé a střední podniky?

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

Vítejte v našem průvodci ESG pro malé a střední podniky! V následujících 10 dílech vás provedeme nastavením, implementací, komunikací a reportingem vaší ESG strategie. Budeme se věnovat všemu, od legislativy ESG po psaní reportů. Náš průvodce odstartujeme otázkou: Co je ESG a proč je důležité pro malé a střední podniky?

Proč je ESG důležité pro malé a střední podniky

Pro malé a střední podniky (SME) je nastavení promyšlené strategie udržitelnosti a ESG (životní prostředí, společenská odpovědnost a řízení podniku) zásadní pro dlouhodobý úspěch. Tato strategie je vodítkem, které pomáhá SME orientovat se v potenciálních rizicích a zmírňovat je, inovovat produkty a procesy a efektivněji spolupracovat se zaměstnanci a zákazníky. Hraje také zásadní roli při získávání investorů a otevírání dveří na mezinárodní trhy.
Přestože jsou SME malé, co se týče počtu zaměstnanců, tvoří podstatnou část světové ekonomiky. V EU tvoří 99 % všech podniků mikropodniky, malé a střední podniky, které zaměstnávají přibližně 100 milionů lidí. Tyto podniky poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru a podílejí se více než polovinou na celkové přidané hodnotě vytvořené firmami v EU. Malé a střední podniky jsou také základem národních ekonomik, dodavatelských řetězců velkých společností a představují nejvýznamnější zdroj inovací.
To však také znamená, že jejich výrobky, činnosti a služby mají závažné environmentální a sociální dopady. Jejich společný podíl na celkových emisích je vysoký - činí 63 % všech emisí CO2 všech podniků. Jak však ukazuje nedávný evropský průzkum Eurobarometr, 89 % malých a středních podniků již zavádí alespoň jedno z opatření, aby se staly udržitelnějšími - využívají především obnovitelné zdroje energie, recyklují nebo minimalizují množství odpadu. Z průzkumu vyplývá, že 24 % malých a středních podniků v EU již má konkrétní plán na snížení uhlíkové stopy svého podniku a 32 % má ve svém sortimentu ekologické výrobky.
Vzhledem ke své klíčové roli v evropském hospodářství a dopadu na životní prostředí musí malé a střední podniky zavádět udržitelné postupy. Náš průvodce poskytuje malým a středním podnikům praktické rady pro tvorbu a realizaci strategie ESG, která jim pomůže zaměřit se na nejefektivnější aktivity pro dosažení jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Tento přístup jim umožní pozitivní společenský a environmentální dopad a podpoří jejich udržitelný růst a odolnost.

Co je ESG?

Zkratka ESG, pocházející z anglických slov Environmental (péče o životní prostředí), Social (společenská odpovědnost) a Governance (správa a etické řízení podniku), představuje tři klíčové oblasti, které formují nové standardy v podnikové udržitelnosti a odpovědnosti. Tyto tři pilíře jsou základem pro měření a hodnocení dopadu firem na životy lidí a planetu (viz obrázek 1).
Spolu s rostoucím tlakem na firmy ze strany investorů a společnosti, vlády po celém světě přijímají legislativní opatření, která vyžadují transparentnost firem v oblasti ESG. V Evropské unii (EU) byla představena směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která vyžaduje, aby všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci zveřejňovaly zprávy o udržitelnosti podle evropských směrnic pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), a to od roku 2025. Podle této nové legislativy by společnosti měly zvážit své sociální, environmentální a správní dopady, rizika a příležitosti a začlenit je do svých obchodních rozhodnutí a strategií v úzké spolupráci se svými zainteresovanými stranami (tj. stakeholdery).
To vše s cílem:
  • tvorby a maximalizace hodnoty, která přesahuje tradiční finanční zisky, a je prospěšná pro vlastníky, investory, zúčastněné strany a celou společnost
  • identifikace, prevence a zmírňování možných negativních dopadů činnosti společností.
Obrázek 1: Pilíře a témata ESG podle rámce EU ESRS

V dalším díle se podíváme na legislativu ESG. Získáte přehled o právních požadavcích a o tom, jak ovlivňují vaše podnikání z hlediska udržitelnosti.
Náš tým ESG odborníků vám pomůže sladit strategické cíle vaší společnosti s udržitelnými postupy. Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme podpořit cestu vaší organizace k udržitelnosti.
ESG Guide Series