Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 7: Implementace a komunikace ESG strategie

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

V dílu 6 jsme se dozvěděli o nastavení cílů a ukazatelů ESG. Nyní se v dílu 7, Implementace a komunikace ESG strategie, zaměříme na uvádění vaší ESG strategie do praxe. To zahrnuje komunikaci vašich plánů ESG s týmem, přidělení rolí a zodpovědností a zajištění, aby každá část vašeho podnikání byla v souladu s vašimi cíli ESG.

Implementace a komunikace ESG strategie

Implementace ESG strategie

Jakmile definujete klíčové stakeholdery, materiální témata vaší společnosti, určíte své cíle ESG a definujete měřitelné ukazatele pro každý cíl, musíte sestavit plán implementace. Ten vám pomůže sledovat a vyhodnocovat vaše ESG aktivity a dosahovat svých ESG cílů v definovaném časovém horizontu. To zahrnuje následující kroky:
  • Komunikace ESG strategie zaměstnancům ze strany vedení firmy
Komunikujte vaši ESG strategii se svými zaměstnanci. Vysvětlete jim, co ESG znamená v kontextu vaší firmy, jak vám ESG strategie pomůže limitovat či odstranit negativní dopady a rozšířit pozitivní přínos, a co to znamená pro jejich role. Podpora zaměstnanců je nezbytná pro úspěch vaší strategie.
Hledejte mezi svými zaměstnanci ambasadory udržitelnosti a dejte jim příležitost podílet se na plánování. Díky tomu se budou více zajímat o budoucí výsledky a výstupy. Oslavte každou úspěšnou ESG iniciativu, abyste podpořili motivaci zaměstnanců, nadšení a hrdost na vaši společnost.
  • Komunikace vašeho ESG přístupu veřejnosti
Komunikace vaší ESG strategie veřejnosti je klíčová – ať už prostřednictvím zpráv, článků, obalů produktů nebo jiných tištěných materiálů. Komplexní komunikační strategie vašeho ESG úsilí, cílů a plánu, jak těchto cílů dosáhnout, upozorní vaše stakeholdery na skutečnost, že jednáte, a pomůže vám přimět vás k odpovědnosti za vaše cíle. Více o tom najdete níže v sekci Komunikace o vašich ESG aktivitách.
  • Delegování cílů/aktivit ESG na příslušné manažery nebo vedoucí oddělení
Aby jste mohli efektivně realizovat naplánované ESG aktivity, musíte koncept ESG zahrnout do každodenních aktivit podniku. V ideálním případě zvolte ESG manažera, který se bude věnovat delegování a monitorování činností ESG v rámci společnosti. Pokud to není možné, delegovat ESG odpovědnost by mělo vedení firmy.
V rámci delegování je důležité sladit dovedností vašich zaměstnanců s delegovaným tématem ESG. Například váš personalista by se staral o veškeré iniciativy související se zaměstnanci a váš provozní tým by se zabýval energetickou účinností a efektivitou nakládání se zdroji. „Vlastník“ daného ESG tématu by měl nastavit akční plán a definovat projekty, členy týmu a rozpočet. Vlastníci témat by měli koordinovat své činnosti a pravidelně se scházet v rámci „Výboru pro udržitelnost“. Tento výbor by měl zajistit, aby strategie ESG byla implementována jednotným a koordinovaným způsobem.
  • Pravidelná kontrola ESG pokroku ze strany vedení firmy
Pokrok aktivit směrem k nastaveným ESG cílům by měl být pravidelně komunikován vedení firmy. Pokud není viditelný žádný posun a aktivity stagnují, je nutné revidovat strategii a provést potřebné změny.

Komunikace vašich ESG aktivit

Komunikace vašich ESG aktivit je stejně důležitá jako finanční prostředky a čas, který investujete do těchto aktivit. Když lidé rozumí vaší vizi v oblasti odpovědného podnikání, vašim hodnotám a produktech / službách, které vám pomáhají plnit vaši vizi, jste pro ně jako firma atraktivnější. Navíc jste o krok napřed před konkurencí a jdete příkladem dobré praxe, kterou mohou ostatní společnosti následovat.
Promyšlená, pravidelná a relevantní komunikace přináší firmám mnohé výhody:
  • Nové obchodní příležitosti
  • Větší spokojenost a loajalitu zákazníků
  • Zlepšení dobrého jména společnosti, značky a produktů
  • Motivovanější a produktivnější zaměstnance
  • Lepší vztahy s místní komunitou a veřejnými orgány
  • Zvýšenou úsporu nákladů

V dalším dílu 8 se podíváme na to, jak připravit první ESG report. Tato část vás provede procesem sestavení a prezentace vašich ESG aktivit a úspěchů v uceleném reportu.
ESG Guide Series