Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Co to je CSR audit

Jak zjistit, zda firma pracuje se CSR efektivně? Je třeba se podívat na její CSR strategii, samotné aktivity a celkovou kulturu. A právě zde hraje významnou roli audit. 

V dnešní době existují evidentní rizika pro firmy, které nevěnují adekvátní pozornost CSR oblasti – negativní dopad na reputaci, nespokojení zaměstnanci, neudržení kroku s konkurencí, soudní spory, nesoulad s legislativou a drobnohled vlády. Právě interní audity by se měly zaměřovat na tato rizika a pomoci managementu s nalezením vhodného řešení.

Audit udržitelnosti a CSR by se ve firmě měl zaměřovat na:
  • CSR cíle a plány;
  • CSR praktiky, politiku a kulturu; a
  • postoj k CSR problematice s ohledem na vnitřní rozhodovací procesy.

Normy a standardy v oblasti udržitelnosti, které slouží k benchmarkingu v oblasti auditů, jsou např. Global Reporting Initiative, ISO 26 000 nebo Global Compact. Přestože se tyto normy od sebe navzájem liší ve stylu a obsahu, všechny zahrnují základy CSR.

Jak na CSR audit

Interní audit, jehož účelem je pokrýt celé CSR firmy, by měl nejprve zajistit jasné pochopení problematiky sociální odpovědnosti, která má dopad nejen na firmu, ale i na celý průmysl. Následně by audit měl prověřit, jak management dokáže sladit firemní potřeby ve chvíli, kdy mohou být vlivem CSR konceptu protichůdné.

CSR audit se může zaměřovat na všechny nebo jen některé z následujících rizik:
  • Efektivita operačního rámce pro implementaci CSR
  • Efektivita implementace specifických a rozsáhlých CSR projektů
  • Úroveň vnitřní kontroly a jejích mechanizmů
  • Spolehlivost měření výkonu
  • Risk management spojený s vnějšími faktory, jako je dodržování předpisů, řešení potenciální nepříznivé pozornosti nevládních organizací atd.

Jaká témata by měl CSR audit zahrnovat?

Lidská práva: 
Základní lidská práva, svoboda odborů a kolektivního vyjednávání, zákaz diskriminace, nucených prací a dětské práce.
Chování podniku navenek: 
Vztahy s klienty, dodavateli a subdodavateli, prevence korupce a nespravedlivých praktik v rámci konkurenčního boje.
Lidské zdroje: 
Pracovní vztahy, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost, kariérní postup a systém školení, systém odměňování.
Řízení společnosti: 
Představenstvo, audit a vnitřní kontroly, zacházení s akcionáři, odměňování managementu.
Životní prostředí: 
Zahrnutí environmentálních kritérií do výroby a distribuce produktů, a do jejich využití a likvidace.
Zahrnutí komunit: 
Dopady na místní komunity, přispívání k sociálnímu a ekonomickému rozvoji, obecné zájmy komunity.

CSR audit jako nástroj pro strategický management

Jako příklad dobré praxe lze uvést organizaci Qatar Financial Authority, kde jsou CSR aktivity orientovány na finanční „know-how“ společnosti. Jejich CSR strategie se zaměřuje na zvyšování finanční a investiční gramotnosti za účelem podpoření růstu profesionálních schopností a znalostí investorů.


CSR se u nich stalo integrovanou součástí firmy. Nejdříve se zaměřili na to, aby jejich hlavní činnost byla vedena zodpovědně, například brali ohled na sociální dopady v rámci svých rozhodovacích procesů. S rostoucím vývojem pak začali vytvářet zodpovědné věci zodpovědným způsobem, kde už nejde jen o to „dělat dobré věci“ nebo „řídit firmu zodpovědným způsobem“, ale o integraci CSR do cílů firmy a vytváření zodpovědného cyklu, který zahrnuje všechny stakeholdery firmy. Jedná se o vysoce udržitelný model, protože součástí dnešního úspěšného podnikání jsou nepochybně CSR aktivity a angažovanost na všech úrovních organizace.Pro více informací o CSR auditech nás kontaktujte na info@flagship.cz.