Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Evropské klimatické závazky - zelená dohoda a taxonomie EU

Pařížská dohoda, podepsaná v roce 2016, má za cíl omezit globální růst teplot pod 2°C, nejlépe pak pod 1,5°C, aby zabránila nejhorším dopadům klimatické změny. Evropská unie navazuje na tento závazek. Chce snížit své emise o 55 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 1990) a sestavila tzv. Zelenou dohodu, kterou nyní doplňuje novou sadou regulací, aby došla svým stanoveným závazkům. Níže naleznete základní přehled o tom, k čemu se zavazuje Zelená dohoda a jakým způsobem ji doplňuje Taxonomie EU.

Zelená dohoda (European Green Deal)

Dohoda Evropské unie si klade za cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a transformovat evropskou ekonomiku v dlouhodobě udržitelnou. Toto dokáže díky růstu, který nebude závislý na zvyšování využívání přírodních zdrojů. Změna by měla být příležitostí pro všechny a měla by být spravedlivá a inkluzivní. Evropský kontinent by se tak měl stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Cíl klimatické neutrality byl také letos podpořen tzv. klimatickým zákonem.

Zatímco Evropa dokázala v posledních dekádách snižovat své emise, její závislost na přírodních zdrojích je na předních světových příčkách. Tento úkol bude vyžadovat jak technologické pokroky, tak přeměnu životních stylů, komunit a společností.

Dohoda svým vznikem vytvoří příležitosti pro pracovní pozice především v oblasti inovací a investic, sníží emise, vytvoří další pracovní pozice a podpoří růst, bude řešit energetickou chudobu, sníží externí závislost na energii a zlepší zdraví a blahobyt všech obyvatel.


Taxonomie EU


Taxonomie EU je klasifikační systém, který převádí evropské klimatické závazky do specifických ekonomických aktivit. Je součástí Akčního plánu EU pro financování udržitelného růstu a má za úkol plnit cíle Zelené dohody.

Nastavuje transparentní systém, který pomáhá investorům, firmám a politikům vyhodnotit udržitelnost jednotlivých ekonomických aktivit. 

Měl by pomoci:
 • ochránit soukromé investory před greenwashingem,
 • firmám najít cestu k udržitelnosti a
 • celkově zajistit snadnější tok investic směrem k udržitelnosti.
Taxonomie zavádí 6 závazků v oblasti životního prostředí:
 1. Zmírnění dopadů klimatické změny.
 2. Adaptace na klimatickou změnu.
 3. Udržitelné využití a ochrana vody a mořských zdrojů.
 4. Přechod k oběhovému hospodářství (cirkulární ekonomice).
 5. Ochrana a kontrola znečištění.
 6. Ochrana a obnovení ekosystémů a biodiverzity.

Taxonomie určuje seznam všech udržitelných ekonomických aktivit a jejich hodnocení podle technických screeningových kritérií, které pomáhají plnit těchto 6 závazků. V červnu roku 2021 byl schválen „Climate Delegated Act“, který specifikuje ekonomické aktivity v oblasti zmírnění dopadů a adaptace na klimatickou změnu. „Environmental Delegated Act“, který bude specifikovat aktivity ve zbývajících 4 oblastech, bude zaveden později.

Transparentnost firem v nefinančních informacích (článek 8)

Pozornost veřejnosti si vyžádal tzv. článek 8 taxonomie. Článek specifikuje, jakým způsobem budou muset firmy zveřejňovat informace o svých aktivitách v souladu s požadavky taxonomie. Všechny nefinanční subjekty, které budou povinny reportovat svá data o udržitelnosti, budou muset také zveřejňovat jak a do jaké míry jsou ekonomické aktivity dané firmy klasifikované jako environmentálně udržitelné. Konkrétně budou muset zveřejnit:
 • podíl obratu z produktů nebo služeb, který je vázán na udržitelné ekonomické aktivity a
 • podíly svých kapitálových a provozních nákladů, které jsou spojeny s udržitelnými ekonomickými aktivitami.

Tyto informace budou muset být doplněny o rozčlenění hlavních KPIs založených na konkrétních ekonomických aktivitách a dosažených cílech udržitelnosti.

Specifické podmínky jsou nastaveny pro finanční subjekty.
V plánu je postupné zavádění platnosti tohoto článku. První vlna vykazování vstoupí v platnost od 1. ledna 2022.

Nynější rozsah taxonomie EU pokrývá dopady na životní prostředí, které bylo nutno identifikovat co nejdříve, aby se navázalo na závazky Pařížské dohody. V budoucnu se očekává rozšíření o oblasti sociální a governance.

Implikace


Taxonomie poskytuje jasný evropský rámec závazků v oblasti environmentální udržitelnosti a tak konečně nahradí nedokonalý systém různých dobrovolných iniciativ. Očekává se, že jeho legislativní zasazení poskytne také „apetit“ investorů činit reálné kroky v této oblasti – tím, že budou mít ujištění o tom, zda a do jaké míry jsou jejich aktivity opravdu udržitelné.