Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 2: ESG legislativa pro malé a střední podniky

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

Vítejte v druhém dílu našeho průvodce ESG. V tomto díle se zaměříme na novou směrnici: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) a její význam pro malé a střední podniky. Vysvětlíme změny v požadavcích na reporting plánované na rok 2025 a zdůrazníme, jak tyto změny ovlivní vaše podnikání.

Legislativa pro malé a střední podniky

V červnu 2022 Evropská unie schválila konečnou podobu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která oproti předchozí směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD) rozšiřuje počet společností, které musí provádět reporting udržitelnosti. Od 1. ledna 2025 musí svá data vykazovat velké firmy s více než 250 zaměstnanci. Směrnice CSRD také zavádí nové standardy EU Sustainability Reporting Standards (ESRS), které udávají, jak bude muset reportování o udržitelnosti a ESG data vypadat.
Malé a střední podniky kótované na regulovaných trzích budou od roku 2026 ovlivněny nařízením CSRD. Mohou však využít dvouleté výjimky, která poskytne SME dostatek času na přípravu zveřejnění jejich údajů ESG. Nekótované malé a střední podniky nejsou v současnosti povinny podávat zprávy podle ESRS. EFRAG (orgán vydávající ESRS) však připravuje dobrovolné pokyny pro tyto společnosti.
Důležité! Ačkoli je CSRD směrnice v současnosti zaměřena pouze na velké společnosti, její účinky mohou pocítit i SME, protože firmy reportující podle mezinárodních rámců musí také shromažďovat nefinanční informace z celého svého dodavatelského řetězce. Dá se tedy předpokládat, že malé a střední podniky budou muset zveřejňovat data dříve, protože je budou vyžadovat zákazníci a finanční instituce – např. aby si mohli spočítat svou uhlíkovou stopu (emise Scope 3).
Definice malých a středních podniků v EU
Definice malých a středních podniků v EU
Podle EFRAG by malé a střední podniky kótované na regulovaných trzích měly mít možnost „vykazovat podle standardů, které jsou přiměřené kapacitám a zdrojům malých a středních podniků a relevantní k rozsahu a složitosti jejich činností“. Evropská komise představila návrh na vypracování zjednodušených norem, které by těmto firmám usnadnily reportování a snížily tak jejich administrativní náklady. Zahrnovaly by:

  1. Stručný popis obchodního modelu a strategie podniku;
  2. Popis politik firmy v rámci udržitelného podnikání;
  3. Hlavní skutečné nebo potenciální nepříznivé dopady podniku v oblastech E, S a G a opatření přijatá k identifikaci, sledování, prevenci, zmírnění nebo nápravě těchto dopadů;
  4. Hlavní rizika pro firmu v oblastech E, S a G a způsob, jakým podnik tato rizika řídí;
  5. Klíčové ukazatele nezbytné pro zveřejňování podle výše uvedených bodů 1.-4.

V následujícím dílu 3 se ponoříme do nastavení vaší ESG strategie, přičemž se zaměříme na první krok: identifikaci a zapojení stakeholderů. Porozumění, kdo jsou vaši stakeholdeři a jak s nimi efektivně komunikovat, je základním krokem ve vývoji robustní ESG strategie.
ESG Guide Series