Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 10: Nápomocné otázky a slovníček pojmů

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

V dílu 9, Příprava ESG reportu: standardy a rámce, jsme prozkoumali, jak sladit vaše reportování ESG s klíčovými směrnicemi. Díl 10, Nápomocné otázky a slovníček pojmů, shrnuje soubor klíčových otázek, které by si měly malé a střední podniky položit v každé oblasti ESG, spolu s komplexním slovníkem ESG pojmů. Tato závěrečná část je navržena tak, aby prohloubila vaše porozumění a aplikaci principů ESG ve vašem podnikání.

Nápomocné otázky ohledně vašich ESG aktivit

Níže je uveden soubor doporučených ESG aktivit pro malé a střední podniky, na které se můžete v jednotlivých oblastech E, S a G zaměřovat.
Kontrolní seznam doporučených aktivit ESG

Spotřebitelé a koncoví uživatelé

 1. Stýkáte se pravidelně se spotřebiteli a koncovými uživateli a shromažďujete jejich zpětnou vazbu?
 2. Máte nějaké zásady pro řízení potenciálních dopadů na zákazníky a koncové uživatele, jako je zdraví a bezpečnost, sociální začlenění nebo dopady související s informacemi (např. greenwashing)?
 3. Máte věrnostní program?
 4. Dosáhli jste některých standardů kvality (např. ISO 9000)?
 5. Pořádali jste dny otevřených dveří, panelové diskuze a testování nových produktů?
 6. Zavedli jste aktivity pro vzdělávání spotřebitelů a koncových uživatelů?

Vlastní zaměstnanci

 1. Stýkáte se pravidelně se svými zaměstnanci a sbíráte jejich zpětnou vazbu?
 2. Máte nějaké zásady pro řízení potenciálních dopadů na vaši pracovní sílu, jako je diverzita a začlenění, pracovní podmínky, práva pracovníků a kolektivní vyjednávání?
 3. Sbíráte údaje o počtu dočasných, stálých, částečných a plných úvazků?
 4. Poskytujete pro své zaměstnance školení o diverzitě?
 5. Sbíráte údaje o diverzitě zaměstnanců a rozdílech v odměňování dle pohlaví?
 6. Vyplácíte přiměřené mzdy podle příslušných národních standardů?
 7. Máte systém řízení BOZP?
 8. Poskytujete zdravotní služby?
 9. Školíte své zaměstnance v oblasti BOZP?
 10. Máte důchodový systém?
 11. Poskytujete další zaměstnanecké benefity (např. sponzorujete sportovní aktivity)?
 12. Podporujete slaďování pracovního a soukromého života (flexibilní pracovní doba, péče o děti, rodičovská dovolená)?
 13. Jakou pomoc nabízíte propuštěným zaměstnancům (pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace)?

Dotčené komunity

 1. Stýkáte se pravidelně se zástupci místních komunit, kterých se vaše podnikání týká, a shromažďujete jejich zpětnou vazbu?
 2. Máte nějaké zásady pro řízení potenciálních dopadů na postižené komunity, včetně jejich ekonomických, sociálních a kulturních práv, jejich občanských a politických práv a práv původních obyvatel?
 3. Podporujete místní/regionální/národní akce, projekty nebo organizace?
 4. Zapojujete své zaměstnance do rozhodování o financování charitativních organizací?
 5. Odměňujete zaměstnance za dobrovolnickou práci?
 6. Měřili jste dopad vašich podnikatelských aktivit na společnost?
 7. Spolupracujete se středními nebo vysokými školami?

Životní prostředí

 1. Provedli jste posouzení vlivu na životní prostředí?
 2. Máte systém environmentálního managementu?
 3. Máte nějaké zásady pro řízení potenciálních environmentálních dopadů souvisejících se změnou klimatu, vodou, využíváním zdrojů, biologickou rozmanitostí nebo znečištěním?
 4. Změřili jste svou uhlíkovou stopu?
 5. Máte program na kontrolu/přehled spotřeby energie, vody a dalších zdrojů?
 6. Používáte znovu nebo recyklujete použité materiály?
 7. Máte politiku nakládání s odpady?
 8. Recyklujete?
 9. Splňuje vaše společnost národní a mezinárodní standardy (ISO, EMAS)?
 10. Komunikujete se zaměstnanci svou environmentální politiku?
 11. Poskytujete svým zaměstnancům environmentální školení?

Obchodní chování

 1. Máte zavedený systém odhalování a prevence korupce a úplatkářství?
 2. Školíte své vedení a zaměstnance v oblasti etiky a boje proti korupci?
 3. Používáte při výběru partnerů nebo dodavatelů sociální nebo environmentální kritéria?
 4. Vyzvali jste své partnery a dodavatele, aby reportovaly o ESG?
 5. Poskytujete informace o svých aktivitách ESG svým partnerům a dodavatelům?
 6. Zapojili jste do svých aktivit ESG své partnery a dodavatele?
 7. Věnujete se politickému lobbingu nebo jiným formám politické angažovanosti?
 8. Máte zavedený systém ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowers)?
 9. Má vaše podnikání nějaký dopad na dobré životní podmínky zvířat?

Slovníček pojmů

Zapojení zaměstnanců: Zajištění toho, aby se zaměstnanci plně věnovali své práci, měli z ní dobrý pocit a radost a probíhal skutečný dialog s vedením. Úroveň zapojení lze měřit pomocí každoročního průzkumu mezi zaměstnanci.

Benchmarking: Jedná se o srovnání výkonnosti a činnosti společnosti s podobnými společnostmi stejného zaměření.

Dodavatelský řetězec: Propojené vztahy, které přinášejí zboží a služby na trh. Pro firmy je často velmi obtížné zajistit, aby dodavatelé dodržovali přijatelné standardy, například dětská práce a nepřijatelné pracovní podmínky přetrvávají i přes vysokou snahu mnoha majitelů světoznámých značek tomu zabránit.

Dow Jones Sustainability Indices: Indexy byly vytvořeny v roce 1999 a sledují finanční výkonnost společností na Dow Jones World Index, které byly vybrány jako přední společensky odpovědné společnosti. Index poskytuje správcům aktiv spolehlivý a objektivní benchmarking, který je důležitý pro řízení portfolií udržitelnosti. Více na www.sustainability-indexes.com

CSR: Corporate Social Responsibility (CSR) představuje chování organizací, které se v rámci své činnosti chovají odpovědně k životnímu prostředí a okolní společnosti, ve které podnikají. Jde o termín, který se používal před pojmy „ESG“ a „udržitelné firemní chování“, ale v podstatě všechny znamenají totéž.

ESG: ESG znamená dopad na životní prostředí (E), respekt ke společenským hodnotám (S) a aspekty prospěšného podnikového řízení (G). ESG navazuje na pojem CSR a je souborem standardů, které investoři a další zainteresované strany v současnosti používají k prověření sociální a ekologické odpovědnosti firem.

Ekologická účinnost (eco-efficiency): Produkce stejné kvality zboží a služeb s efektivnějším využíváním zdrojů, menším množstvím odpadu a znečištění – zahrnuje energetickou účinnost, účinné hospodaření s vodou a materiály.

Fair trade: Spotřebitelé fair trade produktů platí za produkt vyšší cenu, jejíž část se vrací farmářům, řemeslníkům a místním komunitám v rozvojových zemích a přispívá k jejich sociálnímu a environmentálnímu rozvoji. Fair trade International provozuje nejuznávanější a nejrozšířenější ochrannou známku pro produkty, které splňují její normy. Více na www.fairtrade.net

Green management: Filozofie a postup zaměřený na optimalizaci chodu organizace ve vztahu k životnímu prostředí jako celku. Green management se zaměřuje především na šetrné zacházení s energií a přírodními zdroji a snaží se snižovat negativní dopady na životní prostředí. Cílem by mělo být propojení ekologie, ekonomiky a lidského povědomí a vytvoření nedílné součásti filozofie a řízení společnosti.

Greenwashing: Neupřímná komunikace založená na přehnaných tvrzeních o pozitivním dopadu společnosti na životní prostředí. Tomu je třeba se vyhýbat. Greenwashing může mít velmi negativní dopad na pověst a důvěru ve společnost.

Marketing propagující produkty/služby s přidanou hodnotou (cause-related marketing): Propagace produktů nebo služeb, které jsou spojeny s činností ESG, například za každý produkt nebo službu jde určitá částka na charitativní účely.

Podnikatelská etika: Podnikat v souladu s morálními hodnotami. Zejména prostřednictvím spravedlivých a čestných zásad a hodnot, které se odrážejí v jednání společnosti a organizační kultuře.

Posuzování vlivů na životní prostředí: Systematický přístup, často podrobně popsaný v legislativě a kodexech, který se používá k hodnocení dopadů projektu na životní prostředí během jeho životního cyklu. Často se také posuzují sociální dopady.

Sociální podnikatelé: Lidé, kteří spojují řešení sociálních problémů se svým podnikáním, například zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo vyvíjejí produkt nebo službu, která přímo řeší sociální problém, jako je např. bezdomovectví nebo nedostatek přístupu k čisté vodě.

Společensky odpovědné investice (SRI): Zohlednění sociálních a environmentálních problémů při investičních rozhodnutích. V současné době se investoři stále více zajímají o to, zda je firma společensky odpovědná.

Stakeholders: Stakeholders, neboli zainteresované strany, jsou všechny osoby, instituce nebo organizace, které ovlivňují chod společnosti nebo jsou jejím chodem ovlivněny. Skupina stakeholderů v nejširším slova smyslu zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace. Právě ve spolupráci s nimi firmy realizují své ESG programy nebo definují svou ESG strategii.

Corporate Governance: Jak je společnost řízena interně, zejména jak jsou zájmy akcionářů chráněny před zneužitím ze strany představenstva a/nebo generálního ředitele. Regulační rámce jsou často stanoveny přímo ve vládních nařízeních, například v USA je to The Sarbanes–Oxley Act z roku 2002. Více na www.soxlaw.com

Triple bottom line: Tvrzení, že firmy musí řídit své operace na třech rovnocenných pilířích: lidé (péče o lidské zdroje, jejich výkonnost), planeta (dopad na životní prostředí) a zisk (finanční výkonnost).

Udržitelný rozvoj: Takový rozvoj, který zachovává schopnost současných i budoucích generací uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

Uhlíková neutralita (neboli net-zero): Uhlíková neutralita znamená, že stát nebo společnost odstraní z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, jaké vypustí do ovzduší. Jinými slovy: tento stát nebo společnost svou činností nepřidává ani neodebírá žádné skleníkové plyny, takže říkáme, že je uhlíkově neutrální.

Uhlíková stopa: Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na změnu klimatu. Uhlíková stopa (obdoba ekologické stopy) je nepřímým ukazatelem spotřeby energie, produktů a služeb. Měří množství vyprodukovaných skleníkových plynů, které odpovídají určité činnosti nebo produktu. Uhlíková stopa může být zjišťována na různých úrovních – celostátní, komunální, individuální, nebo na úrovni firmy a produktu.

Zapojení komunity: Způsob interakce společností s komunitami, ve kterých působí. To obvykle zahrnuje podporu komunitních projektů v blízkosti podniku a zájem o názory a potřeby komunity.

Děkujeme vám, že jste s námi prošli tímto 10dílným průvodcem ESG pro malé a střední podniky. Doufáme, že poskytnuté informace a rady byly cenné při formování vaší ESG strategie. Zůstaňte s námi, brzy bude k dispozici ke stažení plná verze našeho průvodce, která vám nabídne ucelený zdroj informací pro vaši cestu k udržitelnému podnikání.
ESG Guide Series