Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průzkum: nefinanční reporting v ČR

I když má mnoho velkých firem povinnost reportovat nefinanční informace, stále 70 % z nich nezná legislativu, která se k tomuto typu reportování vztahuje. Firmy si uvědomují, že je klíčové informovat své stakeholdery o aktivitách v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.


Proč věnovat pozornost nefinančnímu reportingu?


Už je to více jak rok, co podniky na základě své velikosti, obratu a obchodovatelnosti na burze začaly mít povinnost ve svých výročních zprávách zohlednit nefinanční informace. Ty se vážou k sociální a environmentální oblasti, otázce lidských práv a rizik korupce. Tato povinnost vyplývá z evropské směrnice č. 2014/95/EU


Společnost Flagship, která je data partnerem mezinárodního standardu nefinančního reportování Global Reporting Initiative, provedla v březnu 2018 průzkum na téma nefinančního reportingu (NFR) v České republice. Do průzkumu bylo zahrnuto 50 středních a velkých podniků se sídlem v ČR, které se společenské odpovědnosti firem (CSR) a jejímu reportingu věnují.


Nefinanční reportování má kladnou odezvu


V České republice je stále velký počet firem, který má v oblasti nefinančního reportingu a celé oblasti CSR mezery. Je zapotřebí, aby si české firmy doplnily vzdělání. To ostatně potvrzuje fakt, že celých sedmdesát procent firem nezná legislativu, která se týká nefinančního reportingu v ČR. A pokud ano, tak spíše v obecné rovině. Co je ale důležité, že nefinanční reportování je vnímáno kladně a pouze sedmnáct procent firem se domnívá, že se jedná jen o aktuální trend,“ říká Sandra Feltham, ředitelka společnosti Flagship, která se jako jediná v ČR specializuje na oblast udržitelného podnikání a nefinančního reportingu.


Výhody reportingu


Až 96 % firem se také správně domnívá, že nefinanční reporting by měl zahrnovat výsledky CSR strategie. Právě reporting může pak zajistit, že podnikání bude transparentní a bude zahrnovat etický rozměr. Tento typ informací je důležitý pro firemní stakeholdery (zainteresované strany), hlavně pro akcionáře, investory, zaměstnance firmy a v neposlední řadě pro společnost/komunitu. 


Dalšími přidanými hodnotami jsou: 

  • pozitivní vliv na PR,
  • pověst,
  • jméno,
  • reputace firmy. 

Stoupá také důvěryhodnost firmy, renomé a zvyšuje se zájem investorů o danou firmu, zájem uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě samotná loajalita zaměstnanců. Díky reportingu může firma fungovat strategicky a mít v pořádku své interní záležitosti, což napomůže ke standardizování firemních procesů.


Vydání nefinančního reportu by mělo firmu donutit změnit své procesy s ohledem na dopady na své okolí. To bude pravděpodobně zahrnovat investice do procesů a inovací, které povedou k výrobě kvalitnějších produktů. To opět ocení stakeholdeři, díky čemuž se investice firmě vrátí.


Motivy k vydávání nefinančních reportů


Největším motivátorem k vydání nefinančního reportu je legislativa, reputace a PR. Často také firmy uvádějí, že pociťují tlak ze zahraniční centrály, od klientů, investorů a v neposlední řadě v rámci konkurenčního boje, kdy kvalitní reporting a CSR strategie mohou být konkurenční výhodou. Zajímavé je, že tlak ze strany zaměstnanců nemá na vydávání reportů nijak zásadní vliv. I když na druhou stranu v průzkumu zaznělo, že motivující může být generace mileniálů, kterou tato problematika velmi zajímá. Navíc se i na základě odpovědného přístupu firmy rozhodují při investování do jejích akcií nebo při koupi jejích výrobků a služeb. Toto chování nelze považovat za „tlak“, ale spíše o přirozený vývoj potřeb zákazníků, investorů a zaměstnanců.


Kvalitní nefinanční report by měl zahrnovat pozitivní i negativní dopady, které organizace má na své okolí, dále environmentální a sociální údaje firmy a v neposlední řadě vztah firmy k udržitelnému rozvoji. Report by měl mimo jiné obsahovat výsledky CSR strategie, vč. vize, mise a hodnot. Do reportu by měli být zapojeni i stakeholdeři.


Rizika lživých informací


Všechny údaje musí samozřejmě být pravdivé a ověřitelné. Osmdesát procent firem si uvědomuje existenci závažných rizik spojených s uvedením nepravdivých informací do nefinančního reportingu. 


Firmy si také uvědomují, že uváděním lživých informací mohou snížit svoji kredibilitu, poškodit si jméno, reputaci a ztratit důvěru stakeholderů (hlavně veřejnosti, obchodních partnerů). Také si jsou vědomi rizik v podobě sankcí. Lživé informace považují dokonce za legislativní pochybení a porušení zákonné povinnosti.


Na závěr přes 80 % firem tvrdí, že by nefinanční report měl být provázán s výroční zprávou. Díky této provázanosti by časem bylo možné sledovat vliv CSR strategie na chod firmy.Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@flagship.cz.