Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 3: ESG strategie: Identifikace a zapojení stakeholderů

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

Po probrání ESG legislativy v předchozím dílu našeho průvodce ESG, se v dílu 3 zaměříme na to, jak nastavit vaši ESG strategii, počínaje identifikací a zapojením stakeholderů. Analyzujeme, kdo jsou vaši stakeholdeři, jejich důležitost a způsoby spolupráce, které prospějí všem.

Nastavení vaší strategie ESG

Identifikace a zapojení stakeholderů

Stakeholdeři jsou lidé, komunity nebo organizace, které mají vliv na vaši společnost nebo jsou jí ovlivněny. Příklady skupin stakeholderů jsou „zaměstnanci a jiní pracovníci, dodavatelé, zákazníci, koncoví uživatelé, místní komunity a osoby ve zranitelné situaci a veřejné orgány, včetně regulátorů, orgánů dohledu a centrálních bank“ (ESRS 1).
ESRS definuje dva hlavní typy skupin stakeholderů, které se zároveň mohou prolínat.
 1. Dotčení stakeholdeři: Tato skupina se skládá z jednotlivců nebo subjektů, jejichž zájmy mohou být pozitivně nebo negativně ovlivněny provozem společnosti a jejími přímými a nepřímými obchodními vztahy v celém jejím hodnotovém řetězci. To zahrnuje širokou škálu účastníků, jejichž spokojenost a prosperita může být ovlivněna činností společnosti. Příroda je považována za „tichého účastníka“. Zapojení těchto účastníků je klíčem k náležité péči o udržitelnost a procesu posuzování významnosti společnosti.
 1. Uživatelé reportu o udržitelnosti: Jedná se o zainteresované strany, které mají vlastní zájem na výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti. Tato skupina se dále dělí na:
 2. Primární uživatele účetního výkaznictví pro obecné účely: Jsou to stávající a potenciální investoři, věřitelé a další poskytovatelé půjček, včetně správců aktiv, úvěrových institucí a pojišťoven.
 3. Ostatní uživatele: Tato kategorie zahrnuje obchodní partnery společnosti, odbory, občanskou společnost a nevládní organizace, vlády, analytiky a akademiky.
Existuje několik způsobů shromažďování zpětné vazby od stakeholderů, včetně:
 • Průzkumů
 • Online diskusních fór
 • Pracovních skupin
 • Individuálních setkání
 • Neformálních schůzek
 • Organizace společných projektů
 • Telefonické podpory
Pro získání zpětné vazby od vašich zúčastněných stran (stakeholderů) můžete jednoduše zveřejnit informace na svých webových stránkách nebo si nastavit e-mailovou adresu, na kterou může kdokoli zaslat dotaz nebo komentář. Můžete si vybrat různé úrovně spolupráce – od pouhého poskytování informací až po konzultace a společné rozhodování.
Řízení spolupráce se zúčastněnými stranami vede k vzájemnému porozumění zájmům obou zúčastněných stran a iniciuje následný dialog, jehož výsledkem je sdílená spokojenost – oboustranně výhodná situace.
Další pokyny pro zapojení dotčených zúčastněných stran lze nalézt v pokynech OECD k náležité péči pro odpovědné obchodní chování.

V následujícím dílu 4 se zaměříme na identifikaci vašich materiálních témat ESG. Tento krok vám pomůže určit nejdůležitější oblasti, kde může vaše podnikání mít významný dopad.
ESG Guide Series