Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

CSR je lepší byznys - můžeme to dokázat

CSR je definováno Evropskou komisí jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činnosti na společnost“. Podniky „by měly mít k dispozici fungující postupy, jak do svých provozních činností integrovat zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a zájmy zákazníku, a také základní strategii v úzké spolupráci se zainteresovanými stranami“.


Jednoduše řečeno, CSR se zaměřuje na tři základní pilíře podniku, tzv. triple-bottom-line, kdy vyhodnocuje sociální, environmentální a ekonomickou výkonnost firmy a ukazuje, že identifikací sdílených příležitostí v těchto třech oblastech podnik lépe prosperuje.


Výzkum Goldman Sachs z let 2007-2013 ukázal, že podniky, které jsou lídry v oblasti environmentální, sociální a good governance politiky, mají lepší finanční výsledky než jejich méně udržitelní kolegové – v průměru o 43%. Podniky vykazují čtyřikrát větší tempo růstu a osmkrát větší tempo nárůstu zaměstnanců. Těchto 50 studií to může potvrdit. A jak ukazuje žebříček Dow Jones Sustainability Index, který hodnotí výkonnost firem v oblasti udržitelného rozvoje, tyto firmy jsou v průměru o 36,1% úspěšnější než ty v tradičním Dow Jones Indexu (International Finance Corporation).


CSR POMÁHÁ SNIŽOVAT NÁKLADY


Zlepšení podnikových procesů v oblasti životního prostředí, komunity, trhu a zaměstnanců automaticky zvýší provozní efektivitu. Tím se docílí nižších účtů za plyn a elektřinu, snížení produkce odpadů a spotřeby vody, a účelnějšího využívání energií a recyklace. Aktivity v oblasti CSR také zvyšují motivaci zaměstnanců a jejich kreativitu, které se vedle inovací výraznou mírou podílejí na zvýšené produktivitě práce a snížení absence z důvodu nemoci.


 CSR POMÁHÁ ZVYŠOVAT ZISKY


Zájem spotřebitelů a klientů o udržitelné výrobky roste a stále více jich chce produkty vyrobené společensky odpovědným způsobem: bez práce dětí, testování na zvířatech nebo ekologicky škodlivých součástí. I když to spotřebitelé od firmy očekávají, nejsou za to ochotni platit navíc. Strategický přístup k CSR proto vede k inovativním, alternativním produktům a novým trhům. Například přeměna odpadu na obnovitelnou energii, produkty z obnovitelných zdrojů, nebo celkové zvýšení kvality výrobků a služeb.


 CSR PŘISPÍVÁ KE ZLEPŠENÍ IMAGE


Pokud se společnost zaváže k CSR a její aktivity jsou dobře komunikovány, vedou ke zvýšení důvěry v podnik, zvýšení hrdosti na příslušnost k danému podniku a dobrému vnitřnímu image, který se posléze promítá do externí image. Zveřejňování informací o CSR napovídá o obecném blahu společnosti, finanční údaje nejsou samy o sobě barometrem životaschopnosti. CSR pomáhá společnosti získat konkurenční výhodu a prezentovat se jako odpovědný zaměstnavatel. Například tím, že najme zaměstnance ze znevýhodněného prostředí, nebo se podnik věnuje charitativní práci. 


 CSR TU JIŽ ZŮSTANE


Evropská unie oznámila, že velké společnosti musí od roku 2017 zveřejnit informace o svých společenských a environmentálních dopadech na společnost. Velké podniky proto přebírají kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem a vyžadují CSR rámec i od svých dodavatelů, malých a středních podniků, které se tak začínají dostávat do kontaktu se společenskou odpovědností. Rostoucí nedostatek zdrojů nutí firmy přemýšlet o alternativních materiálech a způsobech výroby. Vedle toho se i spotřebitelé stávají kritičtějšími a mají své požadavky. Zájmová sdružení vyzývají k bojkotu a národní vlády zpřísňují předpisy v oblasti životního prostředí a omezují limity emisí CO2.


 CSR JE TA SPRÁVNÁ VĚC – A TO JE TO HLAVNÍ!