Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

5 trendů v oblasti udržitelnosti a ESG, které je dobré sledovat v roce 2022

Jaký byl rok 2021 pro oblast udržitelnosti a ESG? A jaké z něj vyplývají trendy pro ten letošní? Seznamte se s 5 hlavními ESG trendy v roce 2022.


1. ESG (Environmental, Social and Governance) a odpovědné investování

Vývoj v posledních několika letech připravil půdu pro výrazný nárůst iniciativ, investic a financování ESG v oblasti ESG v roce 2022. Dnešní investoři chápou přínosy investování do ESG a reportování ESG dat se pro ně stává samozřejmostí. Očekává se, že kvalita a množství ESG dat se bude nadále zvyšovat spolu s tím, jak porostou požadavky na jejich reportování.

Rostoucí trend odpovědného investování vede společnosti k tomu, aby se zabývaly oblastmi ESG, které mohly dříve přehlížet nebo nepovažovat za relevantní. Odpovědní investoři podněcují společnosti k řešení témat, která se týkají zaměstnanců, klientů, komunit a životního prostředí.

2. Důraz na písmeno "S" ve slově ESG

Sociální otázky, diverzita, inkluze a pracovní práva, se budou i v roce 2022 dostávat do popředí diskusí. Pravděpodobně se bude zvyšovat počet investorů, kteří se budou snažit minimalizovat rizika, jež společenské faktory představují pro dlouhodobé investice.
Investoři tedy budou preferovat společnosti, které se sociálnímu pilíři ESG věnují, protože je to pro investory způsob, dosahovat vyšších a spolehlivějších výnosů v dlouhodobém horizontu.

3. Uhlíková neutralita a offseting

Více než 600 společností po celém světě se zavázalo k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 v rámci kampaně Business Ambition for 1,5°C (SBTi).
V roce 2022 bude i nadále trendem offseting – kompenzace emisí uhlíku prostřednictvím projektů, které emise snižují. Ačkoli by se společnosti měly i nadále primárně zaměřovat na rychlé snižování svých emisí, offseting je stále vnímán jako klíčová součást celkového programu k dosažení uhlíkové neutrality. Vzhledem k tomu, že většina podnikových cílů v oblasti klimatu je naplánována na následujících 30 let, mnoho společností stále kompenzuje svoje emise prostřednictvím nákupu offsetů.

4. Význam Scope 3 emisí

Stále více společností si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí. K dosažení tohoto cíle je potřeba, aby dokázaly měřit a snižovat i emise spojené s jejich dodavatelským řetězcem.
Emise uhlíku produkované společností se dělí do tří základních kategorií. Scope 3 zahrnuje emise, které jsou následkem aktivit podniku a které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku. Týkají se například nakupovaných surovin, nabízených služeb, služebních cest, odpadů atd. Scope 3 emise tvoří zdaleka největší část uhlíkové stopy firem. Jsou však zároveň oblastí, nad kterou mají podniky nejmenší kontrolu a jejíž vymezení je nejobtížnější. V letošním roce se společnosti zaměří na rozvoj postupů, znalostí a procesů, které pomohou Scope 3 emise lépe vymezit. 

5. Diverzita, rovnost a začlenění dodavatelů

Význam diverzity, rovnosti a inkluze ve firemním prostředí a v dodavatelském řetězci společností roste. Ze strany investorů, spotřebitelů i obchodních partnerů roste zájem a zvyšují se požadavky na transparentnost v této oblasti a tento trend bude pokračovat i v letošním roce. 

Závěr – co trendy znamenají pro investory a společnosti?

Výše zmíněné trendy budou zvyšovat požadavky na sledování, měření ESG dat, a to nejen v rámci provozu a fungování společností, ale také investic a portfolií. Zvýší se také nároky na vykazování ESG dat.

Vzhledem k tomu, že prostředí udržitelnosti a ESG je pro investory a podniky stále komplexnější a tlak na dosažení uhlíkové neutrality roste, očekává se, že letošní rok bude pro oblast ESG dosud nejsilnějším rokem.