Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Historie Udržitelného Rozvoje

V posledních letech se „udržitelnost“ stala pojmem, kterému se lze již jen těžko vyhnout. Korporace spouští projekty zaměřené na udržitelný rozvoj a tento pojem je také neodmyslitelnou součástí jednání komisí jako je např. OSN. Vzhledem k tomu, jak silný je tento trend, by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o relativně novou myšlenku. Jak ale uvádí například Jeremy L. Caradonna ve své knize „Historie udržitelnosti“, pojem sahá mnohem hlouběji do historie.


První opravdový předchůdce současného pojetí udržitelnosti se objevuje v osvícenství v pozdním 17. a na počátku 18. století v Evropě. O udržitelnosti se začalo mluvit zejména v Německu, Francii a Anglii. V té době se jednalo o problém s přílišným kacením lesů. Lesy byly nesmírně důležité pro předprůmyslové společnosti, a to celosvětově, protože dřevo představovalo hlavní zdroj energie. S rostoucím objemem zemědělství a lesnictví se začaly objevovat lidé, kteří se obávali, že nedbalé drancování přírodních zdrojů by mohlo ohrozit ekonomiku, a proto se zaměřili se na zkoumání možných důsledků těchto obrovských ztrát lesů.

Zastávali názor, že vlivem ztrát lesů nedojde sice nutně ke kolapsu společnosti, ale určitě k zániku průmyslu a společnosti, kterou tehdy znali. Začali proto prosazovat koncept, který byl později nazýván jako udržitelné lesnictví. S termínem udržitelnost (v němčině Nachhaltigkeit) přišel poprvé Hans-Carl von Carlowitz v roce 1713, který hovořil o potřebě zajištění nepřetržité dodávky dřeva, aby kovárny a doly v Sasku mohly i nadále fungovat.


Mezi lety 1700 a 1850 bylo ztraceno cca 25 milionů hektarů lesa v Evropě. K ústupu těžby dřeva dochází v polovině 19. století a to díky snadnější těžbě uhlí. Došlo k vyřešení problému s úbytkem lesů, avšak těžba uhlí a průmyslová revoluce, jak víme, s sebou přinesly problémy nové.

Jako jeden z prvních hovořil o udržitelnosti v této době i konzervativní kazatel a raný demograf Thomas Malthus, který byl znepokojen tím, že lidé brzy překročí limity přírodních zdrojů. Jeho varování o možné zkáze, kterou přináší přelidnění, mělo obzvlášť velký vliv na tehdejší oblast udržitelnosti. Jednalo se aktuální téma, jelikož např. v období mezi lety 1650 a 1850 se díky celkovému pokroku velikost populace zdvojnásobila z přibližně 500 milionů na 1 miliardu.


Zájem o tuto problematiku posílily i energetické krize v 70. letech 20. století, které názorně demonstrovaly, do jaké míry je civilizace závislá na neobnovitelných zdrojích energie. Diskuze nad touto problematikou vyústily v první oficiální definici trvale udržitelného rozvoje, tak jak ji známe dnes. Byla stanovena v roce 1987 v rámci zprávy OSN s názvem „Naše společná budoucnost (orig. Our Common Future).


Pojetí udržitelnosti se poté v průběhu let vyvíjelo různými směry. Pojítkem všech proudů přitom ale vždy zůstalo přesvědčení o nutnosti respektovat přírodní zdroje.