Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Nové OSN Cíle Udržitelného Rozvoje

Na konci září proběhl v sídle OSN v New Yorku summit k udržitelnému rozvoji, který přinesl nový program pro další směřování světa v této oblasti.Všech 193 členských států OSN oficiálně přijalo agendu udržitelného rozvoje do roku 2030, v rámci níž bylo představeno 17 nových ambiciózních cílů (SDGs = Sustainable Development Goals). Nově představené cíle udržitelného rozvoje navazují na tzv. rozvojové cíle tisíciletí (MDGs = Millenium Development Goals), které byly schváleny v roce 2000. Jednalo se o osm cílů, které se svět zavázal dosáhnout do roku 2015.


Podle informací OSN bylo dosaženo velkého pokroku směrem k naplnění MDGs. Podařilo se například snížit počet lidí žijících pod hranicí chudoby (1,25$ na den) či úmrtnost dětí o více než polovinu. Pokroku bylo také dosaženo v oblasti dostupnosti vzdělání. I přes dosažené úspěchy lze ale zaznamenat velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Tradičně nejpomaleji dochází k pokrokům v regionu subsaharské Afriky. Velký problém představuje i fakt, že téměř polovina obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup ke kanalizaci a základním hygienickým zařízením. Do budoucna také zůstává cílem snižování nerovnosti mezi pohlavími a boj proti přetrvávajícímu násilí na ženách.


Vidíme tedy, že stále přetrvává mnoho oblastí, na které je nutno se zaměřit. Proto byly nové cíle udržitelného rozvoje (SDGs) definovány za účelem uchopit stávající problémy poměrně komplexněji. SDGs jsou výsledkem tříletého vyjednávaní, které se započalo na konferenci v roce 2012 v Riu de Janeiro.


Zde je přehled všech nových cílů:

 1. Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
 2. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
 3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
 4. Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
 5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
 6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
 7. Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie
 8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
 10. Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
 11. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
 12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
 13. Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů
 14. Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje
 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiversity
 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 17. Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Pro dosažení cílů udržitelného rozvoje je dlouhodobě klíčové i zapojení byznysu. Mnoho firem však vnímá zasazení obecně definovaných cílů do jejich podnikání jako příliš komplikované. Proto konkrétně v návaznosti na nové cíle udržitelného rozvoje iniciativa Global Compact spolu s GRI a World Business Council for Sustainable Development vydaly speciální publikaci SDG Compass, která by měla fungovat jako příručka pro podniky snažící se zahrnout SDGs do vlastní strategie.


Pro více informací nás kontaktujte.