Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 5: ESG strategie: Shromažďování a reportování vašich ESG dat

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

Díl 4 našeho průvodce ESG popsal, jak identifikovat a zapojit stakeholdery. Nyní, v dílu 5, se zaměříme na shromažďování a reportování vašich ESG dat. Tento krok zahrnuje shromáždění potřebných informací o vašich prioritních tématech, aby bylo možné připravit efektivní reportování, a to následováním směrnic jako je ESRS a případným začleněním entity-specific ukazatelů.

Shromažďování a reportování vašich ESG dat

Na základě vámi stanovených významných témat pak k nim můžete začít shromažďovat data a připravit se na reportování. ESRS poskytuje společnostem ukazatele pro reportování všech materiálních témat. Pokud společnost identifikuje významné téma, které není pokryto ESRS, měly by být přidány specifické ukazatele pro jednotlivé podniky.
Co musíte udělat pro správný odběr dat?
  1. Vytvořte datovou tabulku (např. v Excelu) obsahující všechny materiálové ukazatele. Jako základ můžete použít excelovou tabulku indikátorů ESRS, kterou připravila společnost EFRAG. Odstraňte všechny ukazatele, které nejsou podstatné. Ujistěte se, že jste neodstranili žádný z povinných ukazatelů v ESRS 1. Poznamenejte si ukazatele, které jsou vyžadovány a které lze zavést postupně.
  2. Proveďte gap analýzu (analýza mezer), které z těchto ukazatelů již ve vaší společnosti shromažďujete a které vám zatím chybí. Sbíráte data dostatečně podrobně? Jste schopni zdokumentovat své metodiky a předpoklady? Shromažďujete data pro všechna místa a země působení? Získejte úplný obrázek o tom, kde máte mezery.
  3. Přidělte odpovědnost za sběr dat. Rozhodněte, kdo v rámci organizace bude odpovědný za jaké ukazatele. Pro tento úkol je dobré vytvořit ESG tým složený z firemních specialistů - např. HR, provoz, dodavatelský řetězec, výroba, nákup, rizika a finance. Ukazatelé jsou jak kvalitativní, tak kvantitativní a jejich sběr bude vyžadovat širokou škálu dovedností a znalostí.
  4. Vytvořte centralizovaný systém sběru dat. Některé společnosti shromažďují svá data ve sdíleném excelovém listu, což je finančně dostupná možnost, ale může vést k chybám. Pokud je to možné, zvolte centralizovaný IT systém pro sběr dat, který lze použít ve všech provozech a odděleních. Takový systém zajistí shromažďování dat v konzistentním formátu a sníží riziko chyb.
  5. V případě potřeby použijte externí pomoc. Pokud se v procesu shromažďování dat vyskytnou překážky, mohou být na pomoc přizváni externí odborníci. Například u výpočtu uhlíkové stopy, environmentálních dat nebo při nastavení specializovaného datového IT systému.
  6. Připravte si report. Jakmile jsou všechna data shromážděna, jste připraveni vytvořit svůj první ESG report, ať už podle standardů GRI nebo ESRS.
Příklady materiálních témat a indikátorů ESG
Příklady materiálních témat a indikátorů ESG

V dílu 6 přejdeme k nastavení vašich cílů a ukazatelů ESG. Zde začneme převádět vaše materiální témata na akční cíle a měřitelné ukazatele pro vaše podnikání.
ESG Guide Series