Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 8: Příprava ESG reportu: Psaní prvního reportu

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

V dílu 7 našeho průvodce jsme popsali implementaci a komunikaci vašich ESG aktivit. Nyní, v dílu 8, vás provedeme přípravou prvního ESG reportu. V něm ukážete skutečný dopad vašich kroků, které podnikáte směrem k vašim cílům udržitelnosti.

Příprava ESG reportu

ESG report (také nefinanční report nebo report o udržitelnosti) je zpráva publikovaná společností nebo organizací o environmentálních, sociálních a správních dopadech činností firmy.
Proč psát a publikovat ESG report ?
 • Důležitá platforma pro komunikaci materiálních témat, dopadů firmy na životní prostředí a život lidí a aktivit, které pomáhají zmenšit, odstanit či zlepšit tento dopad
 • Pomáhá přilákat investory, kteří hledají společnosti s udržitelnými a sociálně odpovědnými praktikami, a zároveň identifikuje a řeší potenciální environmentální a sociální rizika, čímž zvyšuje dlouhodobou finanční stabilitu firmy.
 • Demonstruje závazek společnosti k udržitelnosti a etickému podnikání, což posiluje její veřejnou image
 • Vyžaduje interní revizi procesů, což může vést k jejich zlepšení v oblasti efektivity a udržitelnosti. Tento proces také může zvýšit zapojení a motivaci zaměstnanců tím, že jim ukazuje, jak jejich práce přispívá k širším cílům společnosti.

Psaní prvního reportu

Ve většině případů je první report věnován popisu procesu implementace strategie udržitelnosti a tomu, co vedlo společnost k tomuto prvnímu kroku.
 1. Definujte si priority a stanovte si cíle. Definice těchto témat zahrnuje dialog se stakeholdery, který je popsán v kapitole 2 tohoto dokumentu.
 2. Ukažte propojení mezi stanovenými prioritami a vašimi obchodními cíli a strategií.
 3. Úvod reportu. Shrňte přístup vaší společnosti k udržitelnosti, důvody tohoto přístupu nebo dlouhodobou vizi, kam se vaše společnost v této oblasti ubírá.
 4. Jádro reportu:
 • Vyjádřete se ke klíčovým ukazatelům udržitelnosti v každém ze tří pilířů ESG (životní prostředí, společenská odpovědnost a řízení firmy).
 • Zaměřte se na témata důležitá pro vaši společnost a reportujte podle mezinárodních rámců (např. ESRS). Obsah zprávy by měl odrážet stanovené priority a cíle.
 • Pokud je to možné, materiální témata by měla zahrnovat dlouhodobé cíle ve formě KPI, aby bylo snadné ukázat pokrok v oblasti mezi vykazovanými obdobími a způsoby, jakými plánujete těchto cílů dosáhnout.
Tipy na psaní ESG reportu
 • Správná data - základ úspěchu. Sběr vhodných dat pro sepsání ESG reportu je jednou z nejnáročnějších činností celého procesu. Jedná se o spolupráci mezi odděleními a určenou osobou, která bude řídit sběr a práci s daty. V závislosti na množství dat je nutné zvážit vhodné školení pro ty, kdo budou řídit jejich sběr nebo zvážit zapojení třetí strany v podobě externích ESG konzultantů.
 • Buďte konzistentní. ​​Konzistence je důležitá z hlediska sledování pokroku napříč oblastmi reportu. Pokud by si vaše společnost vybírala každý rok jiná témata a KPIs, těžko by čtenáři hledali relevantní a smysluplné informace, které by poskytly reálný obrázek o udržitelném pokroku společnosti. Nezapomeňte také, že čísla uvedená v reportu se musí shodovat s čísly uvedenými v jiných materiálech vaší společnosti (např. ve vaší výroční zprávě).
 • Přizpůsobte tón svého reportu. Zlatým pravidlem komunikace je reagovat na potřeby vašeho publika. Různé skupiny vyžadují různý způsob komunikace. Zvažte zapojení dalších oddělení ve vaší společnosti a přizpůsobte obsah vaší zprávy pro komunikaci se zaměstnanci, investory, náborové materiály nebo marketingové kampaně.
 • Pozitiva a negativa. Uveďte jak pozitivní výsledky, tak i to, co nevyšlo tak, jak mělo a vysvětlete proč. Vybudujete si tak důvěru u svého publika a ukážete, že vám na dosažení cílů opravdu záleží. Firma, která mluví o charitativních aktivitách, ale ignoruje toxické látky, které vypouští do svého okolí, může očekávat negativní pozornost médií. Upozorňujeme, že výkaznictví v souladu s rámcem, jako je GRI, vyžaduje zahrnutí všech relevantních ukazatelů nebo jiné uvedení oprávněných důvodů pro opomenutí.
 • Pozor na greenwashing. Buďte ve své zprávě objektivní a nesnažte se prezentovat se v lepším světle. Zkreslování údajů, vymýšlení nebo zveličování pozitivních efektů některých vašich aktivit vás může v budoucnu stát nejen důvěru vašich zákazníků, partnerů a investorů, ale i peníze.
 • Buďte struční. Málokdo chce číst dlouhé reporty. Zaměřte se na prioritní témata a popište je krátkými konkrétními příklady a relevantními KPIs. Zvažte zahrnutí podkladových informací a podpůrného obsahu s odkazy, kde lze nalézt další informace. Váš web může být například věnován úplnému obrazu toho, co stojí za každou z vašich ESG aktivit. Vaše publikum pak najde pouze informace, které je zajímají, a nebude se muset brodit ve velkém množství dat.

V dalším dílu 9 se podíváme na standardy a rámce pro ESG. Tato část vám pomůže pochopit, jak sladit vaše úsilí ESG s uznávanými standardy, aby vaše strategie byla věrohodná a účinná.
ESG Guide Series