Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

CSR u malých a středních firem

CSR (společenská odpovědnost firem) je koncept, který vznikl v návaznosti na nezodpovědné chování velkých firem ve třicátých letech, které mělo vliv na velkou hospodářskou krizi. Od té doby je spojováno hlavně s velkými společnostmi a někteří teoretici jsou dosud skeptičtí, že by mikro, malé a střední podniky (SME) dokázaly se CSR pracovat. Tento úsudek je ale na základě současného vývoje chybný, protože právě společenská odpovědnost jakožto součást strategie SME je jasným přínosem a firmy se CSR stále více pracují.


V Evropě spadá 99, 8 % všech firem do kategorie SME. V České republice se jejich počet nachází těsně pod hranicí 1 milionu (podíl 99,9 %). Pro srovnání mají velké podniky podíl pouze 0,1 %, jejich počet dosahuje zhruba 1 400 firem. Malé a střední firmy jsou tak důležité díky svému významnému vlivu na ekonomiku, zaměstnanost, sociální soudržnost a lokální rozvoj.

 • Jsou dynamické, ale zároveň udržují stabilitu ekonomiky.
 • Důležitá je velikost, složení a kvalita zaměstnanců, včetně jejich osobního života (Work-Life Balance).
 • Podílejí se obecně na kvalitě života lidí v komunitě a svých zaměstnanců.
 • Mají sociálně-politickou strukturu.

Jaká je motivace a přínos CSR?


Otázka snadná, odpověď těžší. Jistě důležitou roli hrají hodnoty majitelů a v současnosti i rostoucí zájem stakeholderů (tzv. zainteresovaných stran) o reputaci firmy. Na ni mají právě CSR aktivity velký vliv. Významnými motivátory jsou také spokojenost a motivace zaměstnanců a loajalita zákazníků. Firma se stává součástí komunity a zároveň si upevňuje vztahy s okolím. Má možnost získat nový segment zákazníků, konkurenční výhodu, utužit si firemní brand a uvést firmu do souladu s evropskými trendy a regulacemi.


Je nutné zdůraznit, že CSR není charita, ale strategie firmy, která je nedílnou součástí kultury organizace. Svou roli hrají etika, hodnotový systém a morální aspekty, které se promítají do organizační kultury. V podstatě by se mělo jednat o naprostou přirozenost, která je obecně součástí firmy. Lze to vidět obzvlášť u dnešních mileniálů, kteří se chovají stále více ekologicky a hledají v práci smysl. Navíc vyžadují zaměstnavatele, který se o společenskou zodpovědnost aktivně zajímá. Zaměstnanci jsou proto jedním z nejdůležitějších hybatelů CSR ve firmách a z toho lze usuzovat, že se postavení CSR bude zlepšovat.


Právě lidský kapitál je stěžejní pro stabilitu firmy. Obrovským problémem je totiž fluktuace, proto je nesmírně důležité o své zaměstnance pečovat, a pokud je pro ně společenská odpovědnost důležitá, již z povahy věci je toto téma pro manažery zásadní. Spokojení zaměstnanci, kteří ve firmě naleznou smysluplné cíle, nebudou mít pravděpodobně důvod odcházet. Poté se vyplatí investovat i do jejich vzdělávání, benefitů a zároveň je zapojovat do CSR aktivit, např. prostřednictvím dobrovolnictví, ale i obohacováním firmy o nové nápady v rámci CSR.


Velké společnosti, pro které se dnes již CSR stalo běžné, jsou navíc často klienty a partnery SME. Aby si tak malé a střední společnosti do budoucna udržely své zákazníky a mohly uspět v mezinárodních tendrech, stane se i pro ně CSR nutností.


Jaké existují překážky v oblasti CSR?


Na druhou stranu vše má i své stinné stránky. Na základě průzkumů vyplývá, že největšími bariérami jsou nedostatek času a náklady navíc. Také často chybí firmám dostatek informací a neznají benefity, které ze CSR vyplývají. Dalším problémem je byrokratická zátěž.


Firmy uvádějí, že by jim pomohlo, aby například vláda zajišťovala příklady dobré praxe a celkově poskytovala více srozumitelných a jasných informací o tom, jak SME mohou CSR implementovat. Dále by CSR mělo být jasně legislativně ustanoveno a vše by mělo být transparentní.


Doporučení pro hladší zavedení CSR do SME jsou:

 • Podpora ze strany vlády při zavádění CSR aktivit (především finanční a informativní)
 • Propagování jednoduché myšlenky společensky odpovědné firmy
 • Zveřejňování dobré praxe v oblasti CSR aktivit
 • Kladení důrazu na dopady CSR aktivit
 • Udělování ocenění na lokální, národní, i mezinárodní úrovni

Ukázy společensky odpovědného podnikání


Jak vyplynulo z textu, pro menší společnosti je CSR stále důležitějším tématem. Zde jsou příklady aktivit některých zahraničních středních a malých firem v této oblasti.


IQuTech

Společnost IQuTech zajišťuje od roku 2005 služby Dell, HP, Acer, Lenovo, Apple, EMC a jejich dodavatelů Tier 1. Sídlí v Irsku a funguje i v České republiky. V rámci CSR se zaměřuje na redukci negativních dopadů své činnosti na přírodu. Soustředí se na tyto oblasti:

 • Re-use, renovace, recyklace materiálů
 • Produkce takřka nulového odpadu z procesů
 • Odstraňování odpadu v souladu s WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Webová stránka: www.iqutech.com


Ceridian

Společnost Ceridian HCM, Inc. je poskytovatelem softwaru a služeb v oblasti lidských zdrojů v USA, Kanadě, Evropě, Austrálii a na Mauriciu. Protože pracují s HR, uvědomují si nevýhodné postavení hendikepovaných lidí. Proto se v rámci svého CSR rozhodli získávat finance, které jsou potřebné při začleňování hendikepovaných lidí zpět do běžného života komunity. Tuto činnost provozují skrze Nadaci PayBack. Navíc zaměstnanci mají možnost navrhnout způsoby, jak zefektivňovat fundraising a jaké další aktivity by mohly mít úspěch na veřejnosti.

Mezi příklady Cerdian aktivit patří mini maraton, prodeje pekařských výrobků v den sv. Patrika, den dobrovolníků v blízkosti školy a centra St. Gabriel's, Great Limerick Run a Adare to survive (7,5 km překážkový vojenský běh). Propojuje se zde aktivita zaměstnanců se společenskou odpovědností vůči lidem s postižením.

Webová stránka: www.ceridian.com


Sandymount Hotel

I hotely se mohou angažovat v CSR. Například Dublinský Sandymount Hotel se snaží snižovat spotřebu energie a vody a funguje zde program „prevence vzniku odpadů“. Opět důležitou roli mají zaměstnanci, kteří vytvořili tzv. Green Team. Ujali se vedení „green“ aktivit a povzbuzují i další kolegy, aby se řídili zásadami společensky odpovědné firmy.

Hotely mají obvykle vysoké energetické nároky. Sandymount zavedl několik opatření, aby energetické zatížení co nejvíce snížil. Například všechny pokoje mají sprchové hlavice eko, které snižují spotřebu vody o 59 %, osvětlení s nízkým napětím a klíčové karty řízené hosty (host odejde a vše se vypne nebo přepne do úsporného režimu). Dále vedou zaměstnance k důsledné recyklaci. Zastaralý nábytek a vybavení prodává charitě za výhodnou cenu.

Webová stránka: www.sandymounthotel.ie


Three Q PERMS & TEMPS

Irská společnost Three Q PERMS & TEMPS je agentura, která zprostředkovává zaměstnání a firmám zaměstnance. Uvědomuje si, že pro někdy osoby je těžké práci najít, proto využívá své možnosti pomáhat lidem, kteří nemají zaměstnání a neví si rady s jejím hledáním. Zároveň podporuje práci v charitativním sektoru. Pracuje se třemi různými skupinami:

Nezaměstnaní: Společnost spolupracuje s Jobcare, pracovním klubovým programem v centru Dublinu, který připravuje a podporuje aktivní uchazeče o zaměstnání, aby si našli zaměstnání. 

Uchazeči o zaměstnání: Firma pomáhá a podporuje tvorbu kvalitních životopisů s uchazeči o zaměstnání, s nimiž pracuje. Zároveň skrze techniku role-play si uchazeči mohou vyzkoušet, jak probíhá skutečný pohovor. Pro kandidáty nabízí podporu, včetně školení pro další profesní rozvoj ve zvolené kariéře.

Business: Firma také nabízí slevové nebo volné inzeráty pro klienty, kteří vykonávají charitativní činnost. Propagují charitativní aktivity prostřednictvím internetových stránek a sociálních médií.

Webová stránka: http://www.3qrecruitment.ie/


DHR Communication

Tato PR společnost, sídlící v Dublinu, provádí excelentní PR řešení. Poskytuje mnoho služeb na vysoké úrovni. Nicméně nezapomíná na komunitu, ve které vznikla. Právě proto se zaměřuje na podporování místní komunity, a to nejen finančně, ale i skrze dobrovolnickou práci. Pomáhá komunitním skupinám, školám a neziskovým organizacím. Také jí záleží na tom, aby její zaměstnanci měli prostor rozvíjet své dovednosti a v pracovním prostředí se cítili co nejlépe. Mohou pracovat na projektech, které pro ně představují výzvu.

Webová stránka: http://www.dhr.ie/


Je evidentní, že v zahraniční se menší či střední společnosti snaží implementovat CSR do své organizační kultury. Je potřeba, aby se tak dělo i v České republice. Pokud byste se zajímali o více informací, neváhejte nás kontaktovat.