Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

První krok v nastavení firemní CSR strategie

...ANEB URČENÍ VÝZNAMNÝCH TÉMAT UDRŽITELNOSTI VAŠÍ SPOLEČNOSTI (V ANGL. MATERIALITY ANALYSIS) VE 4 JEDNODUCHÝCH KROCÍCH


Chcete nastavit kvalitní CSR strategii ve vaší firmě? Pak si musíte definovat zainteresované strany společnosti neboli stakeholdery (tj. osoby, instituce, či organizace, které mají vliv na chod vaší firmy nebo jsou jí ovlivněny) a zjistit, jaká udržitelná témata jsou pro ně ve vztahu k vám důležitá. 


Zcela jednoduše, určení významnosti témat v rámci CSR strategie je princip, který společnostem pomáhá definovat ekonomická, sociální a environmentální témata, která jsou klíčová jak pro firmu samotnou, tak pro spokojenost všech jejích zainteresovaných stran. Je to také povinnost při vykazování nefinančních zpráv podle nejvyužívanějšího globálního rámce Global Reporting Initiative (GRI).


Kde začít? Připravili jsme pro vás čtyři jednoduché kroky, které vám s celým procesem pomohou.


Krok 1: Identifikace zainteresovaných stran (tzv. stakeholderů)


Materialita chce odhalit všechny dopady podnikání firmy na vaše zainteresované strany. První krok je tak určení důležitých zainteresovaných stran vaší společnosti. Jakmile si sepíšete všechny skupiny, na které máte vliv, a které mají vliv na vás, rozdělte je do skupin dle jejich důležitosti. Skupiny mohou zahrnovat například investory, zaměstnance, zákazníky, dodavatele, neziskové organizace, úřady nebo média. 


Krok 2: Identifikace témat a ukazatelů


Jakmile jste identifikovali své zainteresované strany, přišel čas nastavit si udržitelná témata a jejich ukazatele, které budete měřit. Šíře témat by se měla shodovat s požadavky všech vašich zainteresovaných stran. Častou chybou je, že se firma soustředí jen dovnitř organizace, i když má také širokou sféru externího vlivu. 


V této fázi se také musíte kouknout na všechny ukazatele, které ve společnosti již měříte a spadají do oblasti udržitelného rozvoje. Ukazatele jsou jiné pro každou organizaci, ale většinou zahrnují údaje z oblasti ekonomické, sociální a environmentální, zdraví a bezpečnosti, lidských práv, či odpovědnosti za výrobek. Počet ukazatelů se bude také odvíjet nejen od velikosti vaší organizace, ale především od množství aktivit, kterým se věnujete. Pro zjištění důležitosti ukazatelů se dá využít například workshopu se zaměstnanci, dotazníků, mediálního průzkumu nebo údajů z interní dokumentace firmy. 


Krok 3: Vyhodnocení


Dalším krokem je realizace průzkumu jednak napříč vaší organizací (může být na základě workshopu či dotazníků) a poté s vašimi nejdůležitějšími zainteresovanými stranami. To vám umožní vyhodnotit všechna vámi identifikovaná témata podle dvou kritérií: důležitosti a vlivu.

Pokud se rozhodnete pro dotazník, je vhodné sestavit otázky, které jsou kvantitativní (např. stupnice hodnot 1-10). V některých případech mohou být odpovědi jasné, například při hodnocení emisí skleníkových plynů, kde existují zákonem povolené limity. U jiných témat, například lidsko-právních, nemusí být míra sociálního dopadu tak jednoznačná. Proto je důležité si dobře nastavit zainteresované strany, aby vám pak mohly poskytnout kvalitní zpětnou vazbu.


Krok 4: Matice důležitosti


Nyní máte všechny potřebné údaje a můžete přejít k vytvoření tzv. matice důležitosti významných témat a jejich ukazatelů. Vámi vybraná témata vložíte do grafu, který vám pomůže určit jejich celkovou důležitost pro firmu. Tím zjistíte vaše korporátní priority v oblasti CSR a udržitelnosti. 


Vše se hodnotí podle dvou hodnot - důležitosti pro firmu a důležitosti pro zainteresované strany. V pravém horním rohu vzniklé matice se ukáží vaše hlavní budoucí priority, která jsou klíčová pro fungování a prosperitu vaší firmy. Jde o ekonomická, environmentální a sociální témata, na které mají aktivity vaší společnosti největší dopad. Jsou to také témata, o která mají vaši zainteresované strany největší zájem (a tedy oblasti, ve kterých můžete docílit změny).Na závěr je důležité mít na paměti, že matice důležitosti není nástrojem pro měření, ale jen pomáhá při srovnání důležitosti vašich významných témat v oblasti udržitelnosti. Matice by rovněž měla sloužit jako důležitý nástroj při strategickém rozhodování.