Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Vše o legislativním rámci ESG v Česku

V České republice drtivá většina regulace z oblasti ESG (environmental, social, governance) pochází z Evropské unie. Na úrovni českého státu zatím není aktivní snaha téma udržitelnosti vzít za vlastní a učinit jej prioritou, a proto pokud nechceme, aby nám ujel vlak, měli bychom naše ambice zvýšit a začít vnímat udržitelnost jako příležitost. Co tedy definuje český přístup k ESG a jak si ve skutečnosti stojíme na poli udržitelnosti? To i mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Mezinárodní závazky a Agenda 2030

Česká pozice k ESG a společenské odpovědnosti firem (CSR) vychází z konceptu trvale udržitelného rozvoje. V současné chvíli je nejvýznamnějším rámcem společný rozvojový program všech států světa, tzv. Agenda 2030, přijatá v roce 2015 na následujících 15 let. Jeho klíčovou součástí je 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ty se zaměřují například na vymýcení chudoby a hladu, podporu rovnosti, zajištění prosperity a ochranu klimatu a životního prostředí.
Česká republika na základě této iniciativy přijala v roce 2017 dokument s názvem Strategický rámec Česká republika 2030 („ČR 2030“), jež do domácího prostředí přenáší těchto 17 Cílů udržitelného rozvoje. Tento materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v těchto šesti klíčových oblastech:
  • Lidé a společnost
  • Hospodářský model
  • Odolné ekosystémy
  • Obce a regiony
  • Globální rozvoj
  • Dobré vládnutí
Součástí tohoto materiálu je také vypracování implementačního plánu ke Strategickému rámci ČR 2030, jenž obsahuje soubor doporučení a opatření, jak zajistit plnění příslušného specifického cíle. První implementační plán byl schválen v roce 2018, druhý implementační plán pro roky 2022–2025 byl vládou schválen v roce 2022.
Co se evropské legislativy týče, Evropská unie v posledních letech předložila řadu směrnic a nařízení, které se týkají udržitelných financí v širším slova smyslu, a dotýkají se také ESG. Patří sem zejména směrnice CSRD o nefinančním reportingu, která vyžaduje, aby velké společnosti podávaly zprávy o svých dopadech na životní prostředí a společnost. Dále sem spadá nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR), které ukládá finančním institucím, aby zveřejňovaly informace o udržitelnosti svých investic.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o legislativním rámci EU pro udržitelnou činnost, podívejte se na náš článek, který jsme před časem publikovali.

Národní kontext

V České republice doposud přistupovala řada firem k ESG na úrovni dobrovolnosti. V roce 2017, kdy na určité velké finanční subjekty začala platit směrnice o nefinančním vykazování, tzv. NFRD (Non-Financial Reporting Directive), se ale povědomí o oblasti ESG výrazně zvedlo a firem věnující se této tématice stouplo. .
Resortem zodpovědným za dohled nad oblastí ESG je v ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je také zodpovědné za vypracování strategického dokumentu, jenž nese název Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR). Cílem tohoto dokumentu je nastavit základní východiska pro šíření a podporu myšlenek CSR a ESG v České republice. Původní verze NAP CSR byla vytvořena na období 2011-2014. V roce 2015 byl NAP CSR aktualizován pro období 2016-2018. Posléze byl v roce 2018 vládou schválen NAP pro roky 2019–2023.

Lidé a společnost

V České republice není dosud nijakým způsobem řešen vztah mezi byznysem a lidskými právy. Proto v roce 2017 vznikl Národní akční plán pro implementaci Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva, který si klade za cíl zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti s podnikatelskou činností. Tento plán shrnuje dosavadní stav a dává doporučení zejména v oblastech transparentnosti podniků, pracovněprávních vztahů a jejich porušování a morálních a etických standardech při podnikání.
Kromě této strategie má Česká republika také několik zákonů a předpisů, které ukotvují určité aspekty společenské odpovědnosti legislativně. Například zákoník práce České republiky nařizuje společnostem zajistit bezpečné pracovní prostředí a chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.

Životní prostředí

Zákon o ochraně životního prostředí vyžaduje, aby společnosti dodržovaly normy a předpisy v oblasti životního prostředí. Přijetím novely zákona o zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pak došlo k zavedení povinnosti pro zadavatele zohledňovat sociální, environmentální a inovativní principy při nákupu zboží, služeb a stavebních prací.

Co z toho plyne pro české firmy?

Jak je vidět, v České republice zatím neexistuje ucelená strategie udržitelnosti a společenské zodpovědnosti. Na úrovni státu se v tomto ohledu ani nevyvíjí vlastní iniciativa, jelikož nejvíce povinností pro české firmy v současné chvíli vyplývá z regulace na úrovni EU. Existují přitom země jako například Francie, které jdou o krok dál a jsou tak v ESG tahouny.
To však neznamená, že by o postupy udržitelného rozvoje nebyl mezi českými firmami zájem. Existují společnosti, které již realizují vlastní ESG iniciativy. Za zmínku stojí například platforma Změna k lepšímu, kde se sdružuje firmy, jež vnímají udržitelnost jako příležitost, nikoli jako hrozbu.
V Česku rozhodně existuje prostor pro zlepšení a je žádoucí, aby i česká společnost vnímala ESG jako příležitost k inovacím a efektivitě, než jen jako regulační povinnost, která přichází z Bruselu. Pokud si nechceme nechat ujet vlak, je načase zvýšit své ambice a začít vnímat udržitelnost jako příležitost.
Pokud vás zajímá cokoliv z oblasti udržitelnosti, nebo případně hledáte pomoc se strategii a ESG reportem, neváhejte se na nás obrátit.

Image from Freepik