Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Nová směrnice o nefinančním reportingu

Slyšíme to stále dokola – co je nefinanční reporting a týká se nás? A je k něčemu, nebo je to jen další byrokratické zlo? Na základě nové evropské směrnice se budou muset firmy v České republice brzy naučit o odpovědném podnikání – konečně.

Česká republika musí do konce letošního roku zapracovat do své legislativy evropskou směrnici č. 2014/95/EU o „Zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity vybranými velkými společnostmi a skupinami“. Směrnice je nové legislativní opatření Evropské unie platné od začátku roku 2017, podle níž budou muset firmy sestavovat zprávu o tom, jak jsou odpovědné.


Proč nefinanční reporting?

Nové opatření směřuje podle Evropské komise k ještě výraznějšímu prosazování konceptu společenské odpovědnosti firmy neboli CSR. Směrnice požaduje po společnostech pravidelné vypracování přehledu nefinančních informací. Ten by měl umožnit pochopení vývoje podniku, jeho výkonnosti a postavení a dopadů jeho činnosti.

Cílem směrnice je:

  • ukázat firmám, jak integrovat do svého rozhodování společenské dopady související s jejich podnikáním;
  • poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost, zaměstnanecké otázky, tržní ekonomiku, lidská práva, životní prostředí, a korupci;
  • vytvořit obecný flexibilní rámec pro nefinanční reporting, který bude umožňovat porovnávat tyto informace.

Koho se směrnice týká? 

V Evropské unii se směrnice dotkne zhruba 6 000 firem. V České republice se bude týkat přibližně dvacítky největších tuzemských firem, například společností ČEZ, Agrofert či České pošty.

Pravidla jsou taková, že reporty budou muset zveřejňovat firmy s obratem nad 1,5 miliardy korun, nejméně pěti sty zaměstnanci a půlmiliardovým majetkem. Půjde také o takzvané subjekty veřejného zájmu, tedy firmy kótované na burze, banky, pojišťovny nebo podniky klíčové pro fungování státu, jako je například společnost Čepro.


Co musí firmy zveřejňovat?

  • Stručný popis obchodního modelu podniku.
  • Popis politik/strategií, jež podnik sleduje ve vztahu ke svým společenským a environmentálním dopadům, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
  • Výsledky těchto politik/strategií.
  • Hlavní rizika související s těmito dopady, jež jsou spojeny s operacemi podniku, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
  • Klíčové ukazatele pro vyhodnocení výše uvedeného.

Jde o flexibilní pojetí

Evropská komise se snaží nastavit proces reportování flexibilně a nechává podobu na jednotlivých státech. Do konce roku 2016 by měla dodat ke zpracování reportu propozice, které ale nebudou závazné. Firmy, pro které některé oblasti reportu nebudou relevantní, budou mít možnost toto zdůvodnit a pro dané oblasti report nezpracovávat. Pokud firma zpracuje globální report, který splní výše uvedené požadavky, nebudou vyžadovány reporty na lokální úrovni. Nezávislé ověření reportu je doporučené, ale ne nutné. Česká republika se podle Ministerstva financí žádný návod nechystá vydávat.

Co tedy firmy musí, je to, že sepíšou svůj report podle mezinárodních či evropských standardů, přičemž nejrozšířenější je standard GRI (Global Reporting Initiative). Metodika GRI je návodem, jak vymezit firemní pojetí udržitelného rozvoje, a to za pomocí světově uznávaných a porovnatelných aspektů a indikátorů.


Založeno na fungující praxi

V zahraničí je dnes zcela běžné, že firmy vydávají reporty o CSR a udržitelném rozvoji. Znamená to pro firmu nejen konkurenční výhodu, lepší reputaci a úspěšnější komunikaci se zájmovými skupinami společnosti, ale navíc jej často vyžadují důležití partneři firem (například banky a investoři). CSR reporty připravují nejen velké firmy, ale i ty střední a malé, včetně neziskových organizací.


Objevte nové příležitosti

Jsou dva způsoby, jak novou povinnost uchopit. Je možné ji chápat jako nutné byrokratické zlo a jeho splnění delegovat právnímu oddělení. Druhou možností je využít reporting jako nástroj pro integraci hodnot, zapojení zaměstnanců, zlepšení výkonu a strategického rozhodování a objevení nových příležitostí pro firemní dlouhodobý růst. Flagship, první komunikační agentura specializující se na nefinanční reporting u nás, vám pomůže s tím druhým.